POLKURS - STRONA GŁÓWNA

Kurs kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym

Nowe kursy KIEROWCA WÓZKA IWJO+II WJO  06-12-2021 i 27-12-2021 godz. 1600
 
Weekendowy 04-12.2021 godz. 1000

 

Ośrodek Szkoleniowy "POLKURS" Zenon Butkiewicz prowadzi szkolenia na wózki widłowe w zakresie obsługi, zasad BHP oraz wszystkich, towarzyszących obsłudze tych pojazdów aspektów technicznych. Zapraszamy na wykłady oraz ćwiczenia praktyczne, których celem jest nadanie uczestnikom uprawnień zezwalających na kierowanie wózkami jezdniowymi, począwszy od elektrycznych, przez spalinowe, aż po modele boczne i czołowe. Dodatkowo uzyskają Państwo uprawnienia pozwalające na bezpieczną wymianę butli gazowych LPG. Atutem, który wyróżnia nasz kurs na wózki widłowe jest fakt, że z odpowiedzialnością podchodzimy do realizacji szkolenia, pozwalając tym samym na to, by kursanci zdobyli solidne podstawy teoretyczne oraz wypracowali niezbędne umiejętności pozwalające im na bezpieczną realizację codziennej pracy przy wykorzystaniu pojazdu.
Na taką realizację programów szkoleniowych pozwala nam fakt, iż są one prowadzone przez doświadczonych wykładowców, dbających o kursantów, podchodzących do nich indywidualnie i przekazujących wiedzę w sposób jasny oraz przystępny. Dzięki nam operatorzy będą doskonale przygotowani do wykonywania tej odpowiedzialnej pracy. Zapraszamy Państwa do skorzystania z niepowtarzalnej oferty firmy Polkurs.
 
Cel szkolenia
 
Szkolenia na wózki widłowe są przeznaczone dla osób, które ukończyły 18 lat, maja co najmniej wykształcenie podstawowe oraz przeszły badania lekarskie i otrzymały zaświadczenie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu operatora widlaka.
Dzięki szkoleniom można uzyskać niezbędną wiedzę i umiejętności, by podejść do egzaminu. Urządzenia te stosuje się w coraz większej liczbie firm. Szkolenia z ich obsługi będą w związku z tym dobrą inwestycją. Warto nauczyć się obsługiwać z Ośrodkiem POLKURS wózki widłowe – uprawnienia UDT będzie można otrzymać dzięki nam jeszcze łatwiej!
Zapraszamy serdecznie do zapoznania się z naszą pełną ofertą!

 

konto bankowe na które dokonujemy wpłat za szkolenie na kursach

PKO II O/PŁOCK - 55 1020 3974 0000 5702 0061 1814

 
REWOLUCYJNE ZMIANY W SZKOLENIACH OPERATORÓW WÓZKÓW
 
W styczniu 2011 r. Urząd Dozoru Technicznego wprowadził nowe programy szkolenia operatorów wózków jezdniowych. Jednocześnie zapowiedział, że programy wydane przed rokiem 2011 przez Ośrodek Doskonalenia Kadr w Mysłowicach będą sukcesywnie wycofywane.
Nowe programy są niezwykle rewolucyjne, zakładają bowiem podział szkoleń w zależności od rodzajów wózków.
 
Wózki naładowne, ciągnikowe, unoszące
 
Szkolenie dotyczące tej grupy zakłada 26 godzin programowych. To urządzenia proste w eksploatacji i niepodlegające nawet dozorowi technicznemu. Ukończenie szkolenia uprawnia do eksploatacji wyłącznie tych trzech typów wózków.
 
Wózki podnośnikowe prowadzone i zdalnie sterowane
 
Program szkoleniowy operatorów tych wózków obejmuje 42 godziny lekcyjne. To przeważnie wózki spotykane przez nas w supermarketach, kiedy współczujemy drobnej ekspedientce, transportującej z ich pomocą paletę cukru. Chociaż zazwyczaj nie podlegają dozorowi technicznemu (o ile wysokość unoszenia nie przekracza 50 cm), pracodawca może wystąpić do Urzędu Dozoru Technicznego z prośbą o sprawdzenie kwalifikacji pracownika. Otrzyma on wówczas uprawnienia do obsługi urządzeń IIIWJO. Ukończenie szkolenia umożliwia również eksploatację wózków z pierwszej grupy.
 
Wózki podnośnikowe z wyłączeniem specjalizowanych;
 
Aby uzyskać uprawnienia operatora tych maszyn, kursant musi poświęcić 59 godzin swojego czasu. To wózki najczęściej spotykane w zakładach pracy, popularne „widłaki” czy też pomorskie „sztaplarki”. Wózki te obligatoryjnie podlegają rocznemu dozorowi technicznemu, a pracodawca może przy pomocy Urzędu Dozoru Technicznego zweryfikować umiejętności pracownika, który ewentualnie uzyska uprawnienia do obsługi urządzeń II WJO. Absolwent kursu może w praktyce operować wszystkimi dotychczas omówionymi grupami wózków.
 
Wózki podnośnikowe specjalizowane;
 
Sytuacja komplikuje się w przypadku kandydata na operatora tego rodzaju wózków, do których zaliczamy wózki ze zmiennym wysięgiem (przeważnie teleskopowym) oraz wózki z operatorem unoszonym wraz z ładunkiem. Szkolenie zakłada bowiem 81 godzin lekcyjnych, a kursant musi odbyć praktykę faktycznie na wózku specjalizowanym. Taka operacja wymaga zarówno odpowiedniej floty wózków, jak i zaplecza logistycznego. Operator w przypadku pozytywnie ukończonego egzaminu Urzędu Dozoru Technicznego otrzyma uprawnienia do obsługi urządzeń I WJO.
 
Przeegzaminuj ośrodek szkoleniowy;
 
Dlaczego piszę o tym w tej chwili, skoro zmiany zaszły sześc lat temu? Otóż Urząd Dozoru Technicznego zapowiada podczas seminariów dotyczących nowych programów, iż zamierza co dwa lata przeprowadzać weryfikację realizacji założeń programowych. Kontrola ma w praktyce objąć takie elementy szkolenia, jak flota wózków użytkowanych podczas praktyki, baza dydaktyczna, a przede wszystkim kwalifikacje merytoryczne kadry wykładowczej. W przypadku zakwestionowania powyższych elementów programy mogą zostać nierzetelnej instytucji cofnięte, a absolwenci mogą utracić zdobyte uprawnienia. Zobaczymy, czy bojowe nastawienie UDT faktycznie zrewolucjonizuje rynek szkoleń operatorów wózków jezdniowych, a w szczególności – czy wyeliminuje firmy, które szkolą operatora przez dwie godziny.
Kierując więc pracownika na kurs wózków jezdniowych, sprawdzajmy kwalifikacje oraz podejście ośrodków szkoleniowych do tego zagadnienia.
 
CZYM SIĘ ZAJMUJE CE POLKURS  Płock
 
Ośrodek Centrum Edukacji POLKURS przygotował dla Państwa szeroki wybór szkoleń – zapraszamy także na kurs na wózki widłowe w PłOCKU i ościennych Miastach, w tym na kurs operatora wózka widłowego dzięki któremu można poznać wszystkie najważniejsze informacje na temat obsługi tych urządzeń. Nasze kursy na wózki widłowe są prowadzone przez doświadczonych wykładowców i instruktorów, a dzięki temu, że kładziemy nacisk na efekty, uzyskanie uprawnień UDT będzie z nami tylko formalnością. Aktualnie w wielu pracach stosowane są wózki widłowe, kursy z tego powodu są bardzo dobrą inwestycją, która zwraca się szybko zarówno pracownikowi, jak i pracodawcy. 
Każde szkolenie na wózki widłowe prowadzone przez nasz Ośrodek jest kompleksowe i składa się z części teoretycznej i praktycznej. Podczas kursu poruszane są wszystkie kwestie teoretyczne związane z budową oraz operowaniem urządzeniem podczas prac, jak i prowadzone są zajęcia praktyczne, które uczą uczestników prawidłowego manewrowania wózkiem zgodnie z przepisami BHP oraz Urzędu Dozoru Technicznego. Wszechstronnie przygotowujemy uczestników naszych szkoleń do zdobycia uprawnień UDT.
 
 
INFORMACJE OGÓLNE 
 
Do obsługi wózków jezdniowych może być dopuszczony pracownik, który posiada

potwierdzone kwalifikacje, zgodnie z wymaganiami j.n.

Warszawa, dnia 9 stycznia 2018 r.

 

ROPORZĄDZENIE MINISTRAROZWOJU I FINANSÓW1)

z dnia 15 grudnia 2017 r.

 

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym

 

Na podstawie art. 23715 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, 2138 i 2255, z 2017 r. poz. 60 i 962 oraz z 2018 r. poz. 4) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym spalinowym, elektrycznym i spalinowo - elektrycznym, zwanych dalej „wózkami jezdniowymi”, mających zastosowanie w transporcie wewnętrznym.

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

 1. operatorze wózka – rozumie się przez to osobę, której organizator pracy powierzył czynności z zakresu obsługi wóz- ka jezdniowego;
  1. organizatorze pracy – rozumie się przez to pracodawcę lub przedsiębiorcę niebędącego pracodawcą organizującego pracę wykonywaną przez osobę fizyczną na innej podstawie niż stosunek pracy albo prowadzącą na własny rachunek działalność gospodarczą powierzającego obsługę wózka operatorowi;
  2. instrukcji wózka jezdniowego – rozumie się przez to instrukcję dotyczącą użytkowania wózka jezdniowego opracowaną przez jego producenta;
  3. instrukcji bezpieczeństwa prac transportowych – rozumie się przez to instrukcję opracowaną przez organizatora pracy, zawierającą szczegółowe wytyczne dotyczące organizacji prac transportowych w obszarze pracy wózka jezdniowego, z uwzględnieniem warunków panujących w miejscu transportu, zadań i obowiązków osób  zaangażowanych  w prace transportowe, charakterystyki transportowanych ładunków oraz koordynacji działań i bezpieczeństwa wszystkich osób,któremogąpozostawaćwekspozycjinazagrożeniawynikającezprowadzeniapractransportowych.

 

 

§ 3. 1. Użytkowanie wózków jezdniowych, w tym obsługa, konserwacja, utrzymanie właściwego stanu technicznego oraz przeprowadzanie okresowych przeglądów i napraw są wykonywane zgodnie z instrukcją wózka jezdniowego.

2. Niedopuszczalne jest dokonywanie w użytkowanych wózkach jezdniowych zmian konstrukcyjnych lub demontażu urządzeń ochronnych i sygnalizacyjnych.

 

§ 4. 1. Do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem

podnoszenia dopuszcza się osobę, która ukończyła 18 lat i posiada zaświadczenie

kwalifikacyjne do obsługi wózków jezdniowych uzyskane na podstawie przepisów dotyczących

trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych.


Do obsługi wózków jezdniowych, innych niż wymienione w ust. 1, dopuszcza się osobę, która:

 1. ukończyła 18 lat i posiada zaświadczenie ukończenia odpowiedniego szkolenia potwierdzającego nabyte umiejętności w oparciu o programy opracowane lub zatwierdzone przez Urząd Dozoru Technicznego lub
 2. posiada dokumenty stwierdzające uprawnienie do kierowania pojazdami silnikowymi lub zespołami składającymi się zpojazdusilnikowegoiprzyczepylubnaczepyuzyskanenapodstawieprzepisówwsprawiewydawaniadokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami, lub
 3. spełnia warunki, o których mowa w ust.1.
 4. Operator wózka zasilanego gazem oraz osoba dokonująca wymiany butli z gazem w tych wózkach są przeszkoleni w zakresie bezpiecznego użytkowania butli, w tym ich bezpiecznej wymiany.
 5. Zakres tematyki szkolenia, o którym mowa w ust. 3, jest określony w programie szkolenia dla operatorów wózków zasilanych gazem.

§ 5. 1. Przed dopuszczeniem do pracy operator wózka zapoznaje się w szczególności z:

 1. instrukcją wózka jezdniowego w zakresie czynności powierzonych przez organizatora pracy;
 2. ryzykiem zawodowym;
 3. instrukcją bezpieczeństwa prac transportowych.

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, są przekazywane operatorowi wózka podczas szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy,określonegowprzepisachwsprawieszkoleniawdziedziniebezpieczeństwaihigienypracy,oraz każdorazowo w przypadku zmiany warunków panujących w miejscu transportu.

§ 6. 1. Prace wykonywane przy użyciu wózka jezdniowego, stwarzające możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego, związanego z warunkami panującymi w miejscu transportu, operator wózka wykonuje na podstawie pisemnego polecenia otrzymanego od organizatora pracy, uzgodnionego z właścicielem lub użytkownikiem terenu, na którym prace są wykonywane.

 1. Szczegółowy wykaz prac, o których mowa w ust. 1, sporządza organizator pracy.
 2. Pisemne polecenie wykonania pracy zawiera w szczególności:
 3. numer polecenia;
 4. imię, nazwisko i stanowisko służbowe osób odpowiedzialnych za organizację oraz wykonanie pracy;
 5. wskazanie zakresu i miejsca wykonania poleconych prac;
  1. określenie warunków i środków ochronnych niezbędnych do zapewnienia bezpiecznego przygotowania i wykonania poleconych prac, w tym środków ochrony indywidualnej;
 6. wyznaczenie terminu rozpoczęcia i zakończenia prac oraz przerw w ich wykonaniu.
 7. Polecenie pisemne przechowuje się nie krócej niż 3 miesiące od daty zakończenia pracy.
 8. Sposób rejestrowania, wydawania, przekazywania, obiegu i przechowywania poleceń pisemnych ustala organizator pracy.

§ 7. 1. Przed rozpoczęciem pracy wózkiem jezdniowym organizator pracy zapewnia sprawdzenie jego stanu technicznego, w szczególności:

 1. prawidłowości działania układu kierowniczego, hamulcowego i napędowego, mechanizmów podnoszenia oraz osprzętu roboczego;
 2. sprawności oświetlenia  i sygnalizacji,  prawidłowości działania urządzeń pomiarowo-kontrolnych oraz elementów    i urządzeń zabezpieczających operatora wózka i osoby współuczestniczące w pracach transportowych.
 3. W przypadku stwierdzonych nieprawidłowości wyniki  sprawdzenia,  o którym mowa  w ust.  1,  odnotowuje  się w dokumentach eksploatacyjnych wózka jezdniowego.
 4. Niedopuszczalne jest wykonywanie pracy przy użyciu niesprawnego wózka jezdniowego, a także w sposób nie- zgodny z przeznaczeniem określonym w instrukcji wózka jezdniowego.
 5. W przypadku wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia jest wymagane pro- wadzenie konserwacji przez osoby posiadające zaświadczenia kwalifikacyjne uzyskane w trybie określonym w przepisach dotyczących trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych.

§ 8. 1. Przed rozpoczęciem pracy organizator pracy informuje operatora wózka o dopuszczalnej prędkości ruchu wózków jezdniowych na poszczególnych odcinkach tras przejazdu, z uwzględnieniem nasilenia ruchu, rodzaju transportowanych ładunków, szerokości i stanu dróg oraz widoczności.

 1. Organizator pracy podejmuje środki zapobiegające wtargnięciu osób na teren pracy wózków jezdniowych.
 2. Jeżeli ze względu na rodzaj wykonywanej pracy nie jest możliwe zapewnienie warunków,o których mowa w ust.2, organizator pracy stosuje środki w celu ochrony osób przed skutkami zagrożeń powodowanych działaniem wózków jezdniowych.

§ 9. Ładunki transportowane wózkami jezdniowymi rozmieszcza i mocuje się tak, aby nie stwarzały zagrożenia.

§ 10. Przewożenie osób na wózkach jezdniowych lub przyczepach jest dopuszczalne, o ile wózki jezdniowe lub przy- czepy są do tego przystosowane przez producenta.

§ 11. 1. Podnoszenie osób przy użyciu wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia na pomostach dostosowanych i specjalnie zamontowanych do tego celu jest dopuszczalne, o ile instrukcja wózka jezdniowego dopuszcza taką możliwość.

2. Wysokość podnoszenia oraz udźwig wózka jezdniowego podnośnikowego z mechanicznym napędem podnoszenia wyposażonego w pomost nie mogą przekraczać wielkości określonych w instrukcji wózka jezdniowego.

§ 12. Przed  wjazdem  do  wagonów kolejowych,  pojazdów samochodowych  oraz  na  rampy statków powietrznych i wodnych operator wózka:

 1. sprawdza, czy masa wózka jezdniowego wraz z ładunkiem nie przekracza dopuszczalnych obciążeń i umożliwia bezpieczny wjazd i wyjazd;
 2. stosuje odpowiednie środki mające na celu zabezpieczenie przed możliwością przemieszczenia się transportowanego ładunku;
 3. otrzymuje od organizatora pracy informację dotyczącą sposobu załadunku i wyładunku.

 

§ 13. 1. W pomieszczeniach pracy jest dopuszczalne używanie wózków jezdniowych z silnikiem spalinowym, o ile substancje szkodliwe wydalane z silnika i hałas związany z jego pracą nie powodują przekroczenia wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, określonych w przepisach w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, i nie istnieje zagrożenie wybuchem.

2.W pomieszczeniach zamkniętych jest niedopuszczalne używanie wózków jezdniowych z silnikami spalinowymi zasilanymi benzyną etylizowaną lub zawierającą inne substancje toksyczne.

 

§ 14. Organizator pracy zapewnia odpowiedni nadzór nad pracami przy użyciu wózków jezdniowych, w szczególności przy transportowaniu ładunków mogących stwarzać zagrożenie.

§ 15. 1. W pomieszczeniach zagrożonych pożarem lub wybuchem jest dopuszczalne używanie wyłącznie wózków jezdniowych dostosowanych przez producenta do pracy w tych warunkach i oznaczonych zgodnie z przepisami dotyczącymi wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej.

2. Po każdej wykonanej naprawie wózków jezdniowych, o których mowa w ust. 1, poddaje się je badaniom w celu stwierdzenia, czy zostały zachowane wymagania dostosowania ich do pracy w pomieszczeniach zagrożonych pożarem lub wybuchem.

§ 16. Przed rozpoczęciem pracy w pomieszczeniach zagrożonych pożarem lub wybuchem oraz związanej z trans- portem materiałów niebezpiecznych sprawdza się stan techniczny elementów współpracujących wyposażenia wózka jezdniowego oraz urządzeń niezbędnych do bezpiecznego wykonania pracy i zapewnienia bezpieczeństwa otoczeniu.

§ 17. Niedopuszczalne jest:

 1. transportowanie ładunków niedostosowanych do wymiarów podstawy ładunkowej wózka jezdniowego;
 2. używaniewózkajezdniowegowmiejscachonawierzchniijejnachyleniunieodpowiadającymwarunkomokreślonym w instrukcji wózka jezdniowego;
 3. używanie wózka jezdniowego w miejscach o niesprawdzonej wytrzymałości podłoża lub o wytrzymałości mniejszej niż wymagana dla obciążonego wózka jezdniowego;
  1. używanie wózka jezdniowego w miejscach nieoświetlonych, chyba że wózek jezdniowy jest wyposażony w światła odpowiednie do rodzaju i miejsca wykonywanej pracy;
 4. obciążaniewózkajezdniowegoponadjegodopuszczalnąładownośćokreślonąwinstrukcjiwózkajezdniowego;
  1. używanie wózka jezdniowego do pchania innych pojazdów lub do ciągnięcia wózków jezdniowych doczepnych, jeżeli ichliczbalubmasaładunkuprzekraczajądopuszczalnewielkościokreślonewinstrukcjiwózkajezdniowego;
  2. używanie wózka jezdniowego w warunkach niestabilnego lub śliskiego podłoża uniemożliwiającego bezpieczne transportowanie ładunku.

§ 18. Imienne zezwolenia, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym (Dz. U. poz. 650 oraz z 2003 r. poz. 603):

 1. wystawione do dnia 31 grudnia 2004 r. zachowują ważność nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2019r.;
 2. wystawione do dnia 31 grudnia 2014 r. zachowują ważność nie dłużej niż do 31 grudnia 2020r.;
 3. wystawione od dnia 1 stycznia 2015 r. zachowują ważność nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2021r.

§ 19. Traci moc rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym (Dz. U. poz. 650 oraz z 2003 r. poz. 603).

§ 20. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 miesięcy od dnia ogłoszenia.

 

Minister Rozwoju i Finansów: wz. J. Kwieciński

 

 
 
 
Rodzaje uprawnień
 
Zgodnie z przepisami UDT wyróżnia się 2 kasy uprawnień przy obsłudze wózków jezdniowych podnośnikowych:
 Klasa wyższa uprawnień do obsługi wózka; na wózki jezdniowe podnośnikowe, w tym specjalizowane:
 
-z operatorem podnoszonym wraz z ładunkiem
 
-oraz ze zmiennym wysięgiem
Z osob� unoszon�ZE ZMINNYM �RODKIEM CI�ŻKO�CI

 

 

Klasa niższa uprawnień na wózki; na wózki jezdniowe podnośnikowe (bez wózków specjalizowanych)
 
 
 
 
 
 
 
 
Podobny obraz
 
 

Podział wózków jezdniowych uwzględniony w szkoleniu.                       

1. Rodzaje, w zależności od stosowanego napędu:
 •    elektryczne sieciowe
 •   elektryczne akumulatorowe
 •   spalinowe w tym z zasilaniem gazowym
 •   z napędem innym
2.Typy w zależności od głównych cech konstrukcyjnych:
 •   naładowne
 •   unoszące
 •  podnośnikowe czołowe i boczne ; niskiego i wysokiego składowania
 •  ciągnikowe
 •  specjalne
3. Odmiany, w zależności od szczególnych cech konstrukcyjnych:
 •  podnośnikowe specjalizowane z podnoszonym fotelem operatora i kompletacyjne
 •  podnośnikowe ze zmiennym wysięgiem teleskopowym
 •  terenowe w tym podnośnikowe ze stałym i zmiennym wysięgiem
4. Postacie, w zależności od sposobu kierowania:
 •  prowadzone
 •  podestowe
 • z fotelem dla kierownicy
 • zdalnie sterowane /indukcyjne/
Warunki uczestnictwa w kursie:
 • ukończona szkoła podstawowa i 18 lat
 • świadectwo lekarskie z orzeczeniem psychofizycznym o braku przeciwwskazań do wykonywania w/w zawodu
 • badanie do pracy na wysokości /jeżeli występuje/
Program szkolenia obejmuje:
 • typy stosowanych wózków 
 • budowa wózków 
 • czynności kierowcy przed podjęciem pracy 
 • czynności kierowcy w czasie pracy 
 • czynności kierowcy po zakończeniu pracy .
 • wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa.
 • BHP w zawodzie.
 • wiadomości o dozorze technicznym.
 • nauka jazdy i manewrowania osprzętem.
Zaświadczenia o ukończenia kursu są  ważne na terenie całego kraju i wydawane bezterminowo na drukach MEN III/1. Do wykonywania w/w zawodu na terenie zakładu pracy, konieczne jest zezwolenie wydane przez pracodawcę. Druk zezwolenia jest przekazywany uczestnikom kursu. Opłata za kurs zależy od ilości uczestników i zakresu szkolenia, i wynosi 300-500 zł. od osoby.
Zastosowanie urządzeń
Widlaki czy też wózki jezdniowe są mechanicznymi pojazdami kołowymi, które wyposażone są w elektryczny napęd silnikowy lub też napęd spalinowy, dzięki któremu mogą one poruszać się na dłuższych dystansach. Urządzenia pomagają w prowadzeniu lekkich i ciężkich prac załadunkowych i rozładunkowych towarów na paletach drewnianych w magazynach, sklepach, portach, halach produkcyjnych.
W użyciu znajduje się wiele typów widlaków. Ze względu na ich eksploatację dzielimy je na: ciągnikowe, naładowane, unoszące, podnośnikowe, a także widlaki specjalne. Pod kątem kierowania widlaki kategoryzuje się na prowadzone, podestowe, zdalnie sterowane i wyposażone w fotele. Kierowanie ruchem wózka jest podobne do kierowania samochodem, ponieważ urządzenie posiada kierownicę, pedały hamulca oraz gazu. Do operowania urządzeniami potrzebne są uprawnienia na wózki widłowe nadawane zgodnie z przepisami Urzędu Dozoru Technicznego.
 
Budowa wózka widłowego
Kursy na wózki widłowe obejmują wszystkie niezbędne informacje do pracy na stanowisku operatora, w tym również włączają dane o budowie typowych widlaków – jezdniowych.
Wózki widłowe zbudowane są z następujących elementów konstrukcyjnych:
 • rama – wykonana z odpowiednio uformowanej stali
 • podwozie – na podwozie się składają koła, zazwyczaj trzy lub cztery zależnie od modelu urządzenia
 • silnik – w pojazdach stosuje się głównie silniki niskoprężne zasilane gazem LPG, benzyną, a także silniki wysokoprężne zasilane olejem napędowym, również popularne silniki elektryczne i akumulatorowe
 • przeciwwaga – jej głównym celem jest zapewnienie odpowiedniego obciążenia dla pojazdu przy przewożeniu ładunków, najczęściej ma formę bloku stalowego w tylnej części
 • maszt – część zamontowana pionowo z przodu urządzenia, która pozwala na opuszczanie, podnoszenie i przechylanie ładunków
 • widły – mają kształt litery L i są poruszane w pionie przez łańcuch. Widły mogą być wymienione także na innego rodzaju osprzęt, na przykład przystosowany do przewozu pudeł kartonowych, beczek
 • karetka – płyta czołowa pojazdu, która jest zamontowana do masztu, do karetki przymocowane są widły i krata ochronna
 • krata ochronna – zabezpiecza przed osuwaniem się przewożonych ładunków
 • klatka bezpieczeństwa – zabezpiecza operatora urządzenia przed spadającymi na niego z góry ładunkami
 • kabina operatora – przeznaczona do operowania pojazdem, znajdują się w niej takie elementy jak kierownica, pedały, dźwignie, które pozwalają na sterowanie całym pojazdem. Kabina jest otwarta, jednak obudowana, co powoduje, że osoba znajdująca się wewnątrz jest ochroniona przed ewentualnymi wypadkami
Widlaki mogą zawierać także inne elementy zależnie od swojego przeznaczenia. Wózki prowadzone nie posiadają między innymi kabiny operatora, wózki specjalizowane mogą mieć wysięg przeznaczony do podnoszenia ciężkich ładunków na wyższe poziomy.
Dodatkowo kursy na wózki widłowe włączają informacje dotyczące różnych typów widlaków, w tym prowadzonych, podestowych, z fotelami i zdalnie sterowanych oraz z silnikami elektrycznymi, akumulatorowymi, benzynowy, diesla.
 
 
 
 

PYTANIA EGZAMINACYJNE OBOWIĄZUJĄCE

 
Przykładowe pytania egzaminacyjne
 

   (materiał edukacyjny)

 

DLA OPERATORA I KONSERWATORA WÓZKA WIDŁOWEGO Z MECHANICZNYM NAPĘDEM PODNOSZENIA.

 

 1. 1. Wymień akty prawne dotyczące dozoru technicznego?

 

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o Dozorze Technicznym

2. Co to jest Dozór Techniczny

-Dozór techniczny to działalność zmierzająca do zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania urządzeń technicznych, które mogą stwarzać zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, mienia lub środowiska

-warunki techniczne dozoru technicznego - są  to wymagania jakim powinny odpowiadać  urządzenia techniczne

-oplata za  sprawdzenie kwalifikacji przez UDT wynosi 20% najniższego wynagrodzenia za pracę

3. Co określa Ustawa o Dozorze Technicznym

Ustawa określa zasady, zakres i formy wykonywania dozoru technicznego oraz jednostki właściwe do jego wykonywania. Dozorem technicznym nazywamy określone ustawą działania zmierzające do zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania urządzeń technicznych.

4. Co to jest urządzenie techniczne

1) urządzenie techniczne - należy przez to rozumieć urządzenia, które mogą stwarzać zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska wskutek:

a)rozprężenia cieczy lub gazów znajdujących się pod ciśnieniem różnym od atmosferycznego,

b)wyzwolenia energii potencjalnej lub kinetycznej przy przemieszczaniu ludzi lub ładunków w ograniczonym zasięgu,

c)rozprzestrzeniania się materiałów niebezpiecznych podczas ich magazynowania lub transportu,

5. Co to są warunki Dozoru Technicznego

2)warunkach technicznych dozoru technicznego - należy przez to rozumieć ustalone przez właściwych ministrów na podstawie ustawy wymagania, jakim powinny odpowiadać urządzenia techniczne,

6. Jakie urządzenia podlegają Dozorowi Technicznemu

Dozorowi technicznemu podlegają urządzenia techniczne w toku ich projektowania, wytwarzania, w tym wytwarzania materiałów i elementów, naprawy i modernizacji, obrotu oraz eksploatacji.

SNKCJE KARNE ZA NIEPRZESTRZEGANIE WARUNKÓW DOZORU TECHNICZNEGO

W razie nieprzestrzegania warunków technicznych dozoru technicznego, oraz norm i przepisów prawnych UDT może;

 1)zawiesić zaświadczenie, do czasu przeprowadzenia ponownego sprawdzenia kwalifikacji

2)cofnąć zaświadczenie kwalifikacyjne.

-decyzja zezwalająca UDT na eksploatacje urządzenia techn.- art. 14  ustawy o DT

-decyzja wstrzymująca  art. 18   (nie przestrzeganie przepisów UDT lub urządzenie sprawia zagrożenie dla życia ,środowiska )

 

 • Rozporządzenie  Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu - od 29 lipca 2002 dozorowi technicznemu podlegają;

 -wózki jezdniowe z wysięgnikiem,

 - wózki jezdniowe z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem

 

 • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 lutego 2003 r. zmieniające  rozporządzenie w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu.

 • od 18 sierpnia 2003 dozorowi techn. podlegają wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia

 

WÓZKI  PODNOSZĄCE  DZIELĄ  SIĘ  NA:

a) wózki podnośnikowe (podlegające dozorowi technicznemu),określone jako wózek z przymocowaną platformą, widłami lub innymi urządzeniami do manipulowania ładunkami, przystosowany do podnoszenia ładunku spaletyzowanego lub niespaletyzowanego, na wysokość umożliwiającą składowanie i pobieranie ładunku, a także układanie w gniazdach i podejmowanie z gniazd

b) wózki unoszące (nie podlegające dozorowi technicznemu),określone jako wózek z przymocowaną platformą lub widłami, dostosowany do podnoszenia ładunku jedynie na wysokość umożliwiającą jego transport.

 

 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych

 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia  20 lutego 2003  zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych ( zgodnie z tym, wózki widłowe wymagają uprawnionej obsługi i konserwacji, wymagania tych kwalifikacji obowiązują od 25 września 2003{ konserwator musi  mieć uprawnienia }

 

 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z  29.pażdziernika 2003 w sprawie warunków technicznych dozoru techn. w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego

 • Rozporządzenie określa warunki techniczne dozoru technicznego w zakresie eksploatacji następujących urządzeń transportu bliskiego:

1)wciągarek i wciągników, 2) suwnic, 3) żurawi, 4) układnic, 5) wyciągów towarowych,

6)podestów ruchomych, 7) urządzeń dla osób niepełnosprawnych, 8) schodów i chodników ruchomych, 9) przenośników okrężnych kabinowych i platformowych, 10) dźwigów, w szczególności do transportu osób lub ładunków, dźwigów budowlanych i dźwigów towarowych małych, 11) dźwignic linotorowych, 12) urządzeń technicznych służących do przemieszczania kontenerów przy pracach przeładunkowych, 13) dźwigników przeznaczonych do przemieszczania ładunków nieprostoliniowo, w tym systemów do parkowania samochodów, 14)wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia- zwanych dalej "UTB".

 

7. Z JAKIEGO AKTU PRAWNEGO WYNIKA DZISIEJSZY EGZAMIN?

 • dzisiejszy egzamin wynika z ustawy o Dozorze Technicznym z 21 grudnia 2000 i Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z 21 maja 2019

 

8. JAKICH WÓZKÓW NIE  MOGĘ OBSŁUGIWAĆ ?

Nie mogę obsługiwać wózków specjalizowanych (o zmiennym wysięgu i podnoszonych razem z kabiną  kierowcy)-na nie trzeba mieć odrębne zezwolenie UDT

 

9. CO ZAWIERA KSIĘGA REWIZYJNA?

księga rewizyjna zawiera;

 • -dokumentację techniczną,

 • - instrukcje obsługi,

 • - protokóły  z badan okresowych wózka,

 • -decyzje UDT o dopuszczeniu do eksploatacji lub nie,

 • - dziennik konserwacji wózka,

 • - deklaracje zgodności

 • -informacje o wózku

 • - numer ewidencyjny wózka

 • -informacje o użytkowniku wózka

   Użytkownicy wózków widłowych mają obowiązek prowadzić Dziennik Konserwacji Wózka Widłowego (z aktualnymi wpisami przeglądów i napraw)

10. JAK MOŻEMY SPRAWDZIĆ, CZY WÓZEK JEST ODEBRANY PRZEZ UDT?

 

Czy wózek jest odebrany przez UDT możemy sprawdzić ;

 • -na zielonej naklejce naklejonej na wózku,

 • oraz decyzja w księdze rewizyjnej

11. JAK NALEŻY PRZYGOTOWAĆ WÓZEK DO ODBIORU PRZEZ UDT?

 

Do odbioru przez UDT należy przygotować;

 • - wózek(sprawny, zadbany)

 • -ciężar  nominalny

 • - księgę rewizyjną

 • -dziennik  konserwacji wózka

 • -plac do prób

 • - właściciel lub przedstawiciel

 • -operator i konserwator.

 

12. OD CZEGO ZALEŻY BADANIE UDT?

 

badanie UDT zależy od formy dozoru technicznego;

 1. Forma pełna-badanie 1 raz na rok przez UDT i raz na 30 dni przez konserwatora (wózki jezdniowe z mechanicznym podnoszeniem i specjalizowane oraz podestowe lub z siedziskiem dla obsługującego)

 2. badania odbiorcze[wykonywane po zakończeniu wytwarzania UTB ale przed wydaniem decyzji zezwalającej. Badanie odbiorcze przeprowadzane jest na wniosek eksploatującego

Inspektor dozoru technicznego przeprowadza następujące czynności:

 • Sprawdza kompletność i odpowiedniość wymaganej dokumentacji technicznej,

 •  Identyfikuje urządzenie techniczne,

 •  Sprawdza stan techniczny i oznakowanie urządzenia,

 •  Przeprowadza próby techniczne urządzenia, jeżeli urządzenie jest po raz wtóry wprowadzane do eksploatacji

 • -badanie okresowe ( zwyczajne )

Badanie okresowe urządzeń technicznych objętych dozorem technicznych pełnym polega na:

 • -Sprawdzeniu księgi rewizyjnej (zwrócenie uwagi na poprzednie decyzje i protokoły), dziennika konserwacji urządzenia, pomiarów elektrycznych urządzenia,

 • - Sprawdzeniu stanu technicznego i oznakowania urządzenia,

 • - Przeprowadzeniu prób technicznych urządzenia, obejmujących między innymi sprawdzenie funkcjonowania, w szczególności jego urządzeń zabezpieczających przed przekroczeniem dopuszczalnych wartości czynników decydujących o bezpieczeństwie urządzenia,

 • - Sprawdzeniu kwalifikacji osób obsługujących i konserwujących dane urządzenie techniczne.

[na podstawie wyników przeprowadzonego badania inspektor wydaje odpowiednią decyzję i sporządza protokół pozostający w „Księdze rewizyjnej” urządzenia.]

 • -badanie doraźne (nadzwyczajne )

Rodzaje badań doraźnych:

 • Eksploatacyjne (Badanie to przeprowadza inspektor na wniosek eksploatującego, jeżeli została dokonana zmiana parametrów urządzenia, dokonano wymiany lub naprawy zespołów lub poszczególnych elementów urządzenia, które mają wpływ na bezpieczną eksploatację urządzenia.)

 • Kontrolne(Badanie to przeprowadzane jest z inicjatywy właściwego organu dozoru technicznego i w zakresie ustalonym przez ten organ)

 • Poawaryjne lub powypadkowe

 • -Forma ograniczona 1 raz na 2 lata odbiór (przegląd) przez UDT i 1 raz na 60 dni przez konserwatora (wózki prowadzone ręcznie i zdalnie sterowane)

 • – wykonuje się   badania odbiorcze i  doraźne badania techniczne, sprawdza zaświadczenia kwalifikacyjne osób obsługujących i konserwujących,{w formie ograniczonej - nie wykonuje się badań okresowych }

 • -Forma uproszczona  (na etapie produkcji–nie wykonuje się badan techn.)

 

 • badania techn. doraźne, eksploatacyjne ,powypadkowe i poawaryjne przeprowadza się na wniosek  -  eksploatującego

 

13. KTO MOŻE WSTRZYMAĆ EKSPLOATACJĘ UTB ?

 

Wstrzymać eksploatację UTB może ;

 • -Inspektor UDT ,konserwator, operator

 • -zawiesić uprawnienia może tylko UDT

 

14. JAKA KARA GROZI ZA UTRUDNIANIE PRACY INSPEKTOROWI UDT ?

 

 • Za utrudnianie pracy inspektorowi UDT grozi kara grzywny

 

15. JAKIE ZABEZPIECZENIA WYSTĘPUJĄ W WÓZKU JEZDNIOWYM ELEKTRYCZNYM PROWADZONYM?

 

W wózku jezdniowym elektrycznym prowadzonym występują zabezpieczenia;

 • -główny wyłącznik (grzybek)

 • -czujnik (wyłącznik) brzuszny

 • -czujnik dyszla(za bardzo do pionu lub poziomu-  wózek zatrzymuje się )

 

16. PODAJ KRYTERIA ZUŻYCIA WIDEŁ?

 

Kryteria zużycia wideł;

 • -wytarcie wideł nie może przekraczać 10% jego grubości-ale nie więcej niż 5 mm.

 • -kąt rozwarcia wideł – max.  30

 • -różnica w poziomie  dwóch wideł nie może być większa niż 3%długości widły (lub 0,50)

 • np. - widła ma  910 to max. może mieć 91,50 i 90,50

 • -widła ma 930 to tylko 92,50(bo max kąt rozwarcia to 930)

 • -luz widły w poziomie +,- 2cm   {nie maluje się wideł i łańcucha

 • -na widle  jest wybite np.750 x  500,jest to udźwig (dopuszczalne  obciążenie )i środek ciężkości dla jednej widły}

Czym mierzymy widły ?

 • Widły mierzymy suwmiarką [zużycie widły max. 10%, ale nie więcej niż 5 mm – max. rozgięcie widły 30 (max 930- kątomierzem), natomiast nożycowatość wideł max. 3% (różnica w wysokości końców wideł gdy widły mają długość 1metr może wynosić 3 cm).

 

17 Co sprawdzamy w układzie podnoszenia ?

 

W układzie podnoszenia sprawdzamy;

 • -czy konstrukcja jest cała

 • - sprawdzamy widły, łańcuchy, siłowniki, rolki, sprawdzamy wychył masztu

 • -zjeżdżamy widłami i sprawdzamy czy ruch jest płynny

 • -czy jest nasmarowany łańcuch i prowadzenie

 

18. Podaj kryteria zużycia łańcucha ?

 

Kryteria zużycia łańcucha;

 • -sprawdzamy czy łańcuch jest nie popękany(tzn. czy płytki lub ogniwa nie są  popękane]

 • -czy łańcuch jest prawidłowo zamocowany i ma zabezpieczenia [przeciwnakrętki, zawleczki]

 • - czy łańcuch nie jest nadmiernie wyciągnięty; max 3%

 • - czy łańcuch nie jest skorodowany (zacięty, zardzewiały)

 • -czy łańcuchy są równomiernie napięte

Jak wykonujemy pomiar łańcucha?

Pomiar łańcucha wykonujemy za pomocą suwmiarki,

 • - specjalną linijką (specjalnym przymiarem) do łańcucha.

 • -mierzymy rozstaw jednego ogniwa przy rolce i wynik porównujemy z podziałką łańcucha według atestu ]

 • -można mierzyć również  przyrządem do  pomiaru rozstawu ogniwa, przyrząd ma wchodzić pasywnie [bez luzu] 

 • - wydłużenie łańcucha  nie może przekraczać 2% do  3%,lub zgodnie z instrukcją eksploatacji wózka ,np. ;rozstaw między ogniwkami wynosi 15mm, a 2% z 15=0,3mm {2x15//100} i sprawdzamy  czy jest to zgodne z atestem

 

19. Co należy sprawdzić wjeżdżając na rampę?

 

Wjeżdżając na rampę należy sprawdzić;

 • -czy wózek z kierowcą i ładunkiem jest mniejszy niż nośność rampy

 • -czy rampa jest dostatecznie szeroka dla naszego wózka

 

21. Jakie są oznaczenia wytarcia bieżników kół wózków  jezdniowych?

 

Oznaczenia wytarcia bieżników kół wózków jezdniowych;

 • -koła pełne lane tzw. masywy lub koła z ogumieniem elastycznym, posiadają na boku rant  (obwódkę) –eksploatujemy do początku obwódki

 • -koła pneumatyczne [mierzymy ciśnieniomierzem, sprawdzamy śruby czy są dokręcone ]

 • -na  obwodzie są umieszczone napisy TWI – w którym miejscu pomiędzy bieżnikiem znajdują się znaczniki zużycia, eksploatujemy do początku znacznika ,lub- sprawdzamy wysokość bieżnika głębokościomierzem [ minimalna głębokość 1,6 mm -ma zostać bieżnika ]

22. Wymienić główne zespoły i podzespoły elektryczne  wózka

 

 • Światła przednie białe postojowe i mijania

 • Światła tylne czerwone pozycyjne, stop oraz cofania – białe

 • Światła kierunkowskazów pomarańczowe

 • Dopuszcza się stosowanie świateł dodatkowych szperacz

 • Sygnał dźwiękowy (klakson)

 • Przerywany sygnał dźwiękowy w momencie włączenia tylnego biegu

 • Migający pomarańczowy sygnał świetlny - kogut

 

23.Wymień wielkości znamionowe wózków.

 

 • wielkości znamionowe wózków;

 • -wózki naładowne (nośność w kg)

 • - wózki podnośnikowe ; udźwig w kg, wysokość podnoszenia

 • - wózki ciągnikowe i naładowne (siła uciągu w N)

 

24. Podać i omówić podział wózków ze względu na sposób kierowania;

 

 • -wózki prowadzone – kierowca kieruje wózkiem idąc przed nim lub za nim

 • - wózki podestowe – kierowca kieruje wózkiem stojąc na podeście umieszczonym na wózku

 • -wózki z fotelem dla kierowcy – kierowca kieruje wózkiem, siedząc na fotelu na wózku

 • -wózki zdalnie sterowane – wózek sterowany jest pośrednio przez operatora z poza obszaru wózka

 

25. Jak sprawdzamy hamulec główny wózka?

 

Hamulec główny wózka sprawdzamy;

 • -czy jest płyn hamulcowy

 • - wciskamy pedał (czy nie wpada do podłogi)

 • - wciskamy kilka razy szybko sprawdzając czy pedał nie jest zapowietrzony

 • -po uruchomieniu silnika ;

 • -na suchej powierzchni i przy małej prędkości wciskamy pedał i sprawdzamy czy zwalniamy

 • -na dużej prędkości ostro hamujemy i sprawdzamy ślady hamowania czy są równomierne

 • - (bez obciążenia) sprawdzamy podczas hamowania czy wózek nie ściąga na którąś stronę [wytarty bęben, wytarte tarcze hamulcowe]

 • - ( z obciążeniem) sprawdzamy podczas hamowania czy wózek nie ściąga na którąś stronę i czy nagle zwalnia, czynność powtarzamy w obu kierunkach

 

26. Jak sprawdzamy hamulec ręczny w wózku elektrycznym?

 

Hamulec ręczny w wózku elektrycznym sprawdzamy;

 • -sprawdzamy opór dźwigni (powinien być odpowiedni oraz płynnie narastający)

 • -zakładamy ładunek nominalny i wjeżdżamy na pochylnię

 • - o kącie 8% dla wózka elektrycznego i 15% dla spalinowego- H dzielimy przez L i mnożymy przez 100 ],

 • - hamujemy hamulcem zasadniczym i zaciągamy (włączamy) hamulec ręczny,

 • - zwalniamy hamulec zasadniczy i czekamy,

 • - UTB powinno pozostać na miejscu (gdy się stacza to mamy uszkodzony hamulec ręczny

 • -nie opuszczamy kabiny )

 • -wyłączamy silnik i na jednym z kół i na podłożu zaznaczamy kreski które powinny się pokrywać-czekamy 15min (znaki powinny się pokrywać badanie wykonujemy przy pomocy drugiej osoby np.  konserwatora)

 • -ponadto konserwator sprawdza grubość okładzin ciernych

 • -oprócz pochylni wózek elektryczny sprawdzamy rozpędzając i hamując ręcznym hamulcem

 

27. Jak sprawdzamy luz  kierownicy wózka?

 

Sprawdzamy luz  kierownicy bez wspomagania;

 • - ustawiamy UTB na równym  podłożu, kola ustawiamy na wprost ,wyłączamy silnik ,zaciskamy hamulec ręczny,

 • -na środku kierownicy i na pulpicie rysujemy kreski ,które powinny się pokrywać, robimy obrót kierownicą w prawo do pierwszego oporu i w lewo do pierwszego oporu, zaznaczając na desce linie po przedłużeniu linii na kole kierownicy

 • (kąt zawarty między liniami nie może być większy niż 15%)– mierzymy kątomierzem

 • -przy kierownicy ze wspomaganiem występuje  luz minimalny

 • -przy 3 kołowym UTB powinien być zamontowany wskaźnik ,który pokazuje aktualne położenie kola, a sprawdzenia luzu dokonujemy tak jak w pierwszym sposobie.

 

28. Jak sprawdzamy wycieki wewnętrzne w wózku?

 

Wycieki wewnętrzne w wózku sprawdzamy;

 • -w mechanizmie podnoszenia (układ hydrauliczny masztów)sprawdzamy ustawiając UTB na czystej, równej powierzchni,

 • - zakładamy nominalny ciężar i podnosimy na wysokość 2500 mm lub tak aby wszystkie elementy ruchome masztu pracowały

 • –za pomocą poziomicy ustawiamy pionowo maszt

 • -wyłączamy silnik, zaciągamy hamulec ręczny

 • -na maszcie ruchomym i nieruchomym zaznaczamy kreskę

 • -czekamy 10 min.

 • - opadnięcie masztu ruchomego względem nieruchomego nie może być większe niż   10 cm, a wychył od pionu nie większy niż 50.

 • -pomiar można  również wykonać ciągu 1 min (opadniecie nie większe niż 1 cm, a wychyl nie większy niż 0,5o

 • -dopuszczalne opadniecie karetki przy nominalnym obciążeniu w razie awarii (np.: gdy pęknie przewód hydrauliczny zasilający siłowniki unoszenia)wynosi 0,6 m/s

 

29. NA CO NALEŻY ZWRÓCIĆ UWAGĘ PRZY SZTAPLOWANIU PALET ORAZ WYSOKIM SKŁADOWANIU.

 

Należy zwrócić uwagę na zachowanie pionu i stabilność sztapla, oraz na dopuszczalną ilość warstw i masę składowanych palet. Max wysokość składowania palet to 150 cm. WAŻNE! Liczy się wysokość na jakiej znajduje się druga paleta, tzn. jeśli dolna paleta ma ponad 150 cm to nie można sztaplować na niej.

 

32. Jak sprawdzamy poprawność działania zaworu przelewowego?

 

Zawór przelewowy  (tzw. bezpieczeństwa)układu podnoszenia wózka sprawdzamy;

 • -jeśli przeciążymy ładunkiem- piszczy

 • -jeśli podnosimy widły za wysoko-piszczy

 • -jeśli odchylamy maszt ponad 80 i 60 do siebie- piszczy

 

 • Zawór przelewowy (tzw.  bezpieczeństwa ) zabezpiecza układ hydrauliczny przed nadmiernym wzrostem ciśnienia przekraczającym jego dopuszczalną wartość;

 • przy nadmiernym ciśnieniu otwiera się aby zmniejszyć ciśnienie i zamyka przy spadku ciśnienia,

 • w chwili otwarcia zaworu nadmiar oleju jest kierowany do zbiornika olejem, w pompie na jej stronę ssącą. W wózkach mogą występować dwa zawory przelewowe. Jeden z nich jest na pompie i jest zaworem bezpieczeństwa. Drugi zaś jest zaworem regulacyjnym i służy do utrzymania w układzie wymaganego ciśnienia.

 

33. Wymień układy hydrauliczne pracujące w wózku?

 

Układy hydrauliczne pracujące w wózku;

 • -układ skrętu ze wspomaganiem hydraulicznym (siłownik skręcający kola)

 • -układ hamulcowy (zbiornik płynu, pompa, przewody, tłoczki hamulcowe)

 • -układ sprzęgła (hydrauliczne i hydrostatyczne )

 • -układ podnoszenia karetki i przechylania masztu roboczego.

 

34. Podać zabezpieczenia w układach hydraulicznych wózków

 

Układ hydrauliczny wózka wytwarza wysokie ciśnienie oleju potrzebne do napędu wszystkich siłowników potrzebnych do podnoszenia ciężarów i napędów oprzyrządowania specjalnego,

składa się z następujących części:

 • -pompa olejowa zębata lub wielotłoczkowa,

 • -przewody,

 • -filtry olejowe

 • -rozdzielacza,

 • -zawór bezpieczeństwa,

 • - dławiki przepływu oleju,

 • -zawór dławiący( przy spadku ciśnienia), ładunek opuszcza się łagodnie 0,6m/sek.

Układ podnoszenia składa się z:

 • masztu standardowego lub Hilo,

 • łańcuchów

 • karetki stałej lub przesuwnej hydraulicznie.

 • zębów wideł z zabezpieczeniem,

 • w odmianach specjalnych  obrotnicy lub innego osprzętu

 • cylindrów podnoszenia i przechyłu masztu 

 

35. Czy wolno jechać wózkiem z ładunkiem zasłaniającym widoczność ?

 

Jazda z ładunkiem zasłaniającym widoczność;

 • -jazda tyłem

 • -z osoba prowadzącą (przy malej prędkości )

 

36. Kiedy mogę odmówić prowadzenia wózka?

 

Odmawiam prowadzenia wózka gdy;

 • -niesprawny wózek

 • - za  ciężki ładunek

 • - brak aktualnych badań

 • - źle opakowany ładunek

 • - zła pogoda (ślisko)

 • - chory operator

 

37. Postępowanie w razie wypadku;

 

 • -uwolnić przyczynę wypadku oraz zabezpieczyć poszkodowanego

 • - opuścić ładunek,

 • -zaciągnąć hamulec ręczny,

 • -wyłączyć silnik

 • - udzielić pomocy,

 • -wezwać pogotowie

 • -zabezpieczyć miejsce wypadku

 • - powiadomić przełożonego i UDT

 

 

39. Co sprawdzamy przy wymianie wideł ?

 

Przy wymianie wideł sprawdzamy;

 • -zgodność z instrukcją wózka

 • - dobieramy widły o takich samych parametrach

 • – sprawdzamy jaka karetka (4 rodzaje A, B, C, D )

 

40. Czy możemy jeździć bez pasa  bezpieczeństwa ?

 

 • -Nie możemy jeździć bez pasa  bezpieczeństwa

 

41. Jakie  czynności wykonuje się podczas badania technicznego wózka jezdniowego?

 

Podczas badania technicznego wózka jezdniowego, przeprowadzanego przez Inspektora UDT, wykonywane są następujące czynności:

 • - sprawdzenie dopuszczalnego zużycia wideł, opon, łańcuchów

 • - sprawdzenie poprawności działania układu hamulcowego

 • - sprawdzenie nominalnego czasu utrzymania ładunku

 • - sprawdzenie szczelności układu hydraulicznego

 • - sprawdzenie układu kierowniczego

 • - sprawdzenie mocowania fotela i pasów bezpieczeństwa

 • - sprawdzenie poprawności działania sygnalizacji dźwiękowej

 • - sprawdzenie oświetlenia

 • - sprawdzenie oznakowania wózka

 • - sprawdzenie dokumentacji wózka m.in. ważności przeglądu w Dzienniku Konserwacji

 

42. Jakie rodzaje badań technicznych UTB są przeprowadzane przez UDT?

 

Organ właściwej jednostki dozoru technicznego przeprowadza następujące rodzaje badań technicznych UTB:

 1. odbiorcze- wykonywane po zakończeniu wytwarzania UTB, w warunkach jego gotowości do pracy, przed wydaniem decyzji zezwalającej na eksploatację;

 2.  okresowe- wykonywane w toku eksploatacji UTB objętych dozorem pełnym, w terminach określonych dla danego rodzaju UTB;

 3. -doraźne - eksploatacyjne i kontrolne, powypadkowe lub poawaryjne oraz wykonywane w terminach wynikających z bieżących potrzeb.

-badań technicznych nie przeprowadza się dla UTB objętych dozorem uproszczonym

 • - Celem badania okresowego jest stwierdzenie, czy:

1)zrealizowano zalecenia zamieszczone w protokole z poprzedniego badania;

2)nie powstały uszkodzenia lub zmiany stanu UTB mające wpływ na bezpieczeństwo eksploatacji UTB lub mogące być przyczyną zagrożenia w przyszłości;

3)istnieją i pracują prawidłowo niezbędne urządzenia zabezpieczające i urządzenia ochronne;

4)napisy ostrzegawcze, informacje i instrukcje zostały umieszczone na UTB oraz są czytelne i zrozumiałe;

5)UTB wymaga przeprowadzenia działań naprawczych.

 

 • -Podczas badania okresowego organ właściwej jednostki dozoru technicznego sprawdza:

1)księgę rewizyjną i dziennik konserwacji UTB;

2)protokoły pomiarów elektrycznych;

3)zaświadczenia kwalifikacyjne konserwujących i obsługujących UTB.

 

43. Co jest celem badania doraźnego eksploatacyjnego?

 

 • Celem badania doraźnego eksploatacyjnego jest potwierdzenie, że dokonana naprawa, modernizacja lub wymiana elementu, nie mają wpływu na bezpieczną eksploatację UTB.

44. Jakich przypadkach przeprowadza się badanie doraźne eksploatacyjne?

 • Badanie doraźne eksploatacyjne przeprowadza się w następujących przypadkach:

1)Po wymianie:

a)cięgien nośnych,

b)urządzeń chwytających,

c)zespołu napędowego lub elementów zespołu napędowego, działającego na zasadzie sprzężenia ciernego,

d)mechanizmu podnoszenia lub mechanizmu zmiany wysięgu,

e)urządzeń zabezpieczających, w szczególności ogranicznika prędkości, urządzeń chwytnych, ogranicznika obciążenia lub systemu ryglowania drzwi przystankowych;

2)Po naprawie mechanizmu podnoszenia lub mechanizmu zmiany wysięgu;

3)Po naprawie konstrukcji nośnej UTB lub jego elementów;

4)Po modernizacji uzgodnionej z organem właściwej jednostki dozoru technicznego;

5)zmiany miejsca pracy UTB wymagającej jego demontażu i ponownego montażu.

Celem badania doraźnego powypadkowego i poawaryjnego jest określenie stanu technicznego UTB oraz przyczyn nieszczęśliwego wypadku lub niebezpiecznego uszkodzenia.

45. Jak przeprowadza się próbę statyczną i dynamiczną?

UDT przeprowadza próby: statyczną i dynamiczną.

 • -Próba statyczna UTB jest wykonywana z przeciążeniem utrzymywanym w czasie nie krótszym niż 60 minut.

 • 150 % - dla UTB z napędem ręcznym,

 •  125 %- dla pozostałych UTB wyposażonych w napęd inny niż ręczny (należy sprawdzać odkształcenia konstrukcji nośnej UTB w celu zapewnienia, że ustalone wartości graniczne nie będą przekroczone)

 • -Próbę dynamiczną UTB przeprowadza się z przeciążeniem, wykonując ruchy robocze pojedyncze oraz kojarzone, zgodnie z instrukcją eksploatacji. Wielkość przeciążenia powinna odpowiadać udźwigowi UTB powodującemu największe obciążenie konstrukcji nośnej, pomnożonemu przez współczynnik, którego wartość przyjmuje się jako 110%  o ile zastosowane specyfikacje techniczne nie określają inaczej.

46. Co powinna zawierać  Instrukcja eksploatacji UTB?

Instrukcja eksploatacji UTB, powinna zawierać:

1) wskazania dotyczące bezpiecznej eksploatacji UTB,w zależności od jego przeznaczenia i przewidywanych warunków pracy, a także dających się przewidzieć sytuacji anormalnych;

2) informacje dotyczące wymaganych kwalifikacji osób zajmujących się obsługą i konserwacją UTB;

3) opis budowy, działania i regulacji mechanizmów, zespołów i elementów wyposażenia mechanicznego, elektrycznego, hydraulicznego lub pneumatycznego;

4) opis budowy, działania i regulacji elementów bezpieczeństwa;

5) w zakresie obsługi UTB:

a)opis działania urządzeń sterowniczych i sygnalizacyjnych,

b)informacje dotyczące wskazań przyrządów pomiarowo-kontrolnych wraz z rysunkami przedstawiającymi rozmieszczenie tych przyrządów,

c)wskazanie sposobu i zasad sterowania ruchami mechanizmów,

d)wykaz obowiązków obsługującego i niezbędnych do wykonania czynności przed, podczas i po zakończeniu pracy;

6) w zakresie konserwacji UTB:

a)zasady wykonywania czynności konserwacyjnych, technologii montażu i demontażu, z określeniem wielkości momentów dokręcania połączeń śrubowych oraz sprawdzenia prawidłowości wykonanych działań wraz z określeniem zakresów i terminów przeprowadzanych przeglądów,

b)wykaz czynności niezbędnych do wykonania przez konserwującego w ramach jego obowiązków;

7) wykaz podstawowych usterek lub nieprawidłowości, które mogą występować podczas eksploatacji UTB, z określeniem przyczyn i sposobu ich usunięcia;

8) warunki dotyczące wykonania i eksploatacji torowiska i toru jezdnego, o ile ma to zastosowanie.

CO ZAWIERA INSTRUKCJA OBSŁUGI WÓZKA

-czynności przed rozpoczęciem pracy

-czynności podczas pracy

-czynności po zakończeniu pracy

48. WYMIEŃ PODSTAWOWE ELEMENTY  W WÓZKA?

 • Do podstawowych elementów UTB (wózka jezdniowego napędzanego) należą;

 • - rama

 • - układ jezdny (koła, mosty półosie)

 • - układ kierowniczy

 • - układ hamulcowy

 • - układ napędowy (silnik, zespoły przenoszące napęd)

 • - układy hydrauliczne osprzętu roboczego

 • - kabina oraz elementy sterujące i sygnalizujące

 

49. JAKIE URZĄDZENIA SYGNALIZACYJNE POWINIEN POSIADAĆ WÓZEK I ZA JAKIEGO DOKUMENTU TO WYNIKA.

 • -sygnał dźwiękowy

 • -wskaźnik położenia koła kierującego (wózki 3 kołowe)

 • -wskaźnik stopnia naładowania baterii (elektryczne)

 • -elektroniczny wskaźnik masy podnoszonego ładunku

 • -wskaźnik ciśnienia oleju

 • -wskaźnik temperatury silnika

 • -wskaźnik ładowania akumulatora

 • -wskaźnik ilości paliwa

UTB musi odpowiadać wymogom rozporządzenia Ministra infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

51. JAKIE DOKUMENTY POWINIEN POSIADAĆ WÓZEK EKSPLOATOWANY W ZAKŁADZIE.

 • -opis techniczny – dane techniczne z tabliczki, nazwa i adres wytwórcy, rodzaj i przeznaczenie UTB, podstawowe parametry i urządzenia zabezpieczające.

 • -Rysunek zestawieniowy

 • -Schematy elektryczne, hydrauliczne, pneumatyczne (o ile mają zastosowanie)

 • -Schemat układów cięgnowych w mechanizmach napędowych

 • -Instrukcję eksploatacji

 • – przeznaczenie i przewidywane warunki pracy, opis budowy, działania i regulacji elementów wyposażenia oraz elementów bezpieczeństwa

 • -Kopia świadectwa badania typu dla urządzeń zabezpieczających

 • -Dokumentacja uzupełniająca

 • -Potwierdzenie prawidłowości zainstalowania urządzenia w strefie zagrożenia wybuchem

52. PODAJ BUDOWĘ UKŁADU HYDRAULICZNEGO HAMULCA ROBOCZEGO.

 

Zbiornik płynu -> pompa hamulcowa -> popychacz -> przewody hydrauliczne  -> cylinderki rozwierające szczęki bębna.

53. PODAJ KOLEJNOŚĆ PODZESPOŁÓW PRZENOSZĄCYCH NAPĘD W KOLEJNOŚCI OD SILNIKA DO KÓŁ;

 

Silnik -> sprzęgło -> przekładnia(skrzynia biegów)->wał ->przekładnia różnicowa -> półosie -> koła.

 

54. JAKIE ZABEZPIECZENIE POSIADAJĄ MECHANIZMY MASZTU WÓZKA;

 • -hamulec opadania karetki,

 • -zawory dławiące,

 • - ogranicznik górnego wysuwu karetki.

 

55. NA JAKIE ZAGROŻENIA NARAŻONY JEST KIEROWCA WÓZKA.

 • -przygniecenie, uderzenie wózkiem,

 • -porażenie prądem 230/400V na stanowisku ładowania akumulatorów,

 • -oparzenie łukiem elektrycznym w razie zwarcia w przewodach    przyłączeniowych,          

 • -oparzenie kwasem siarkowym, lub elektrolitem przy zalewaniu akumulatorów,

 • -wybuch wodoru w czasie ładowania akumulatorów,

 • -wybuch lub pożar wózka spowodowany nieszczelnością w instalacji gazowej,

 • -utrata stateczności wózka i jego przewrócenie się,

 • -upadek ładunku w wyniku złego ułożenia lub przeładowania,

 • -wypadki w czasie ruchu spowodowane awariami układu hamulcowego, kierowniczego, błędem kierowcy, brakiem osłon,

 • -szkodliwe działanie spalin

 • -wpływ niewygodnej pozycji operatora na jego zdolności psychomotoryczne,

 • -wpływ hałasu i drgań na zdolności psychomotoryczne operatora.

60. NA  CO ZWRACAMY UWAGĘ PRZY WYMIANIE AKUMULATORA?

 

 • przy wymianie akumulatora tradycyjnego

 • a) CIĘŻAR nowego akumulatora musi być taki sam jak zdemontowan,

 • b) NAPIĘCIE nowego akumulatora musi być takie same,

 • c) WYMIARY nowego akumulatora muszą być takie same,

 

62. CO SPOWODUJE ZASTOSOWANIE DODATKOWEGO OSPRZĘTU ROBOCZEGO?

 • zastosowanie dodatkowego osprzętu roboczego powoduje ,zmniejszenie udźwigu zgodnie z zaleceniami producenta osprzętu

63. WYMIEŃ RODZAJE UTB?

UTB to m.in.;

 • - dźwigi- podesty ruchome

 • - suwnice

 • - wózki jezdniowe z mech. napędem podnoszenia

 • - wyciągi towarowe

 • - schody i chodniki ruchome

 • -wyciągi statków-urządzenia dla osób  niepełnosprawnych

 • - żurawie

 • - układnice

 • -osobowe i towarowe kolejki linowe

64. WYMIEŃ RODZAJE OSPRZĘTU ROBOCZEGO WÓZKA?

Osprzęt roboczy wózka to;

 • -Osprzęt nienapędzany

 • - widły-wysięgnik z hakiem-ostroga do okręgów

 • -lemiesz do odśnieżania

 • -Osprzęt napędzany

 • -Karetka przesuwna

 • -kleszcze boczne-

 • -przedłużacz do wideł

 • -szufla wychylna

 • -chwytak obrotowy

 • -platforma robocza

65. JAKIE UKŁADY HYDRAULICZNE SĄ STOSOWANE W WÓZKACH JEZDNIOWYCH ?

Układy hydrauliczne są stosowane w wózkach jezdniowych jako;

 • -układy  hamulcowe

  • - wspomaganie układów kierowniczych

  • - przekładnie hydrokinetyczne i hydrostatyczne

  • - napęd mechanizmów  podnoszenia w wózkach podnośnikowych

 

66. Podać zabezpieczenia w układach hydraulicznych wózków

Układ hydrauliczny wózka wytwarza wysokie ciśnienie oleju potrzebne do napędu wszystkich siłowników potrzebnych do podnoszenia ciężarów i napędów ,oprzyrządowania specjalnego.

 • Składa się z następujących części:

 •  pompa olejowa zębata,

 • przewody,

 • filtry olejowe

 • rozdzielacza,

 • zawór bezpieczeństwa,

 •  dławiki przepływu olejów,

 • zawór zwrotny

 • Układ podnoszenia składa się:

 • masztu standardowego lub Hilo, łańcuchów, karetki stałej lub przesuwnej hydraulicznie.

 • zębów wideł z zabezpieczeniem,

 • w odmianach specjalnych  obrotnicy lub innego osprzętu

 • cylindrów podnoszenia i przechyłu masztu   

67. Wymień elementy układów hydraulicznych wózka?

 • Elementy układów hydraulicznych;

 • -podajniki cieczy (pompy hydrauliczne zębate, śrubowe bądź łopatkowe

 • -urządzenia sterujące (rozdzielacze , zawory)

 • -siłowniki jedno lub dwustronnego działania

 • -filtry (siatkowe , siłowe- magnetyczne ),

 • zbiorniki cieczy roboczej

 • -silniki hydrauliczne (służą do zamiany energii ciśnienia na ruch obrotowy)

 • -akumulatory hydrauliczne (gazowe, ciężarowe i sprężynowe- służą do wyrównywania ciśnienia )

 • -przewody łączące sztywne i giętkie (przyłączki, złącza )

 • -ciecze robocze (oleje hydrauliczne tzw. hydrole )

68. Wymień rodzaje mechanizmów podnoszenia w wózkach podnośnikowych

 • -Wózki podnośnikowe służą do transportu poziomego i pionowego ładunków.

 • Pionowe podnoszenie ładunków przez wózki podnośnikowe oraz załadunek i rozładunek możliwe jest dzięki posiadaniu przez nie specjalnego mechanizmu podnoszenia, którego głównym elementem jest maszt.

 • -Mechanizm o układzie normalnym – standard

 • -Mechanizm o powiększonym wolnym skoku wideł – Hilo Mast, stosuje się siłowniki teleskopowe o normalnym przełożeniu łańcucha

 • - Mechanizmy wielostopniowe – duplex,  triplex – pozwalający na podniesienie ładunku do 10m

69. PODAĆ RODZAJE MECHANIZMÓW PODNOSZENIA WÓZKÓW PODNOŚNIKOWYCH;

 • -mechanizm podnoszenia „Standard”,

 • -mechanizm podnoszenia „Hilo” z  powiększoną wysokością swobodnego podnoszenia,

 • -wielostopniowy mechanizm podnoszenia „ Triplex”.

70. Omów budowę układu hydraulicznego

 • - Pompa zębata napędzana silnikiem spalinowym lub elektrycznym

 • -Zbiornik hydrolu (bezciśnieniowy)

 • -Rozdzielacz hydrauliczny sterujący siłownikiem podnoszenia wideł oraz siłownikiem wychylenia masztu

 • - Zawory dławiące wypływ hydrolu w przypadku pęknięcia przewodu

 • Zawory zwrotne,(blokują maszt w przypadku pęknięcia przewodów)

 • - Siłownik podnoszenia wideł jednostronnego działania

 • -Siłownik wychylenia masztu dwustronnego działania

 • -Filtr Hydrolu

-Zawór przelewowy( bezpieczeństwa) wyregulowany na ciśnienie robocze

71.Omów budowę i zadania rozdzielacza oleju.

 • - Służy do doprowadzenia oleju do wszystkich podzespołów i części wózka

 • -Dźwignie, sprężyny, zawór bezpieczeństwa, tłoczki

 

72.Omów budowę, rodzaje i zastosowanie układów hamulcowych w wózkach

 • -Dzielimy na hamulce zasadnicze i pomocnicze

 • – może być hydrauliczny lub mechaniczny, tarczowy lub bębnowy,

 • Układ hamulcowy hydrauliczny składa się:

 • - pompa hamulcowa ze zbiornikiem płynu hamulcowego, przewody hamulcowe, cylinderki hamulcowe, bębny hamulcowe, szczęki

 • - Hamulec zasadniczy musi zapewnić zatrzymanie wózka przy 20km/h na długości 10m

 • -Hamulec pomocniczy ( postojowy) powinien zatrzymać ciężar wózka na pochylni 15%

73. Omów budowę mechanizmu podnoszenia wózków podnośnikowych

 

 • -Maszt ( rama zewnętrzna, rama wewnętrzna)

 • -Osprzęt do podnoszenia ładunków, siłowniki podnoszenia,

 • - Łańcuchy, karetka

 • -Rolki prowadzące

 • -instalacja i urządzenia hydrauliczne

 • -Urządzenia zabezpieczające

 

74. PORUSZANIE SIĘ WÓZKIEM PO POCHYŁOŚCIACH TERENU

 • - pochylnia dróg nie powinna przekraczać 5%, a na rampach 8%

 

75. JAKIE MATERIAŁY ZALICZA SIĘ DO NIEBEZPIECZNYCH?

 • -materiały  niebezpieczne to takie, których właściwości chemiczne i fizyczne lub biologiczne mogą spowodować utratę zdrowia i życia podczas transportu oraz znaczne straty osobiste zalicza się:

 •  żrące, uczulające, utleniające, trujące, drażniące, zakaźne, zapalne oraz mutagenne

 

 

POWODZENIA

 
 
GALERIA ZDJĘĆ
Copyright: POLKURS 2011