POLKURS - STRONA GŁÓWNA

Kurs kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym

Rozpoczęcie kursu KIEROWCA WÓZKA II WJO  21 marzec 2018 godz. 1600

 

 

Ośrodek Szkoleniowy "POLKURS" Zenon Butkiewicz prowadzi szkolenia na wózki widłowe w zakresie obsługi, zasad BHP oraz wszystkich, towarzyszących obsłudze tych pojazdów aspektów technicznych. Zapraszamy na wykłady oraz ćwiczenia praktyczne, których celem jest nadanie uczestnikom uprawnień zezwalających na kierowanie wózkami jezdniowymi, począwszy od elektrycznych, przez spalinowe, aż po modele boczne i czołowe. Dodatkowo uzyskają Państwo uprawnienia pozwalające na bezpieczną wymianę butli gazowych LPG. Atutem, który wyróżnia nasz kurs na wózki widłowe jest fakt, że z odpowiedzialnością podchodzimy do realizacji szkolenia, pozwalając tym samym na to, by kursanci zdobyli solidne podstawy teoretyczne oraz wypracowali niezbędne umiejętności pozwalające im na bezpieczną realizację codziennej pracy przy wykorzystaniu pojazdu.
Na taką realizację programów szkoleniowych pozwala nam fakt, iż są one prowadzone przez doświadczonych wykładowców, dbających o kursantów, podchodzących do nich indywidualnie i przekazujących wiedzę w sposób jasny oraz przystępny. Dzięki nam operatorzy będą doskonale przygotowani do wykonywania tej odpowiedzialnej pracy. Zapraszamy Państwa do skorzystania z niepowtarzalnej oferty firmy Polkurs.
 
Cel szkolenia
 
Szkolenia na wózki widłowe są przeznaczone dla osób, które zakończyły 18 lat, mają co najmniej wykształcenie podstawowe oraz przeszły badania lekarskie i otrzymały zaświadczenie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu operatora widlaka.
Dzięki szkoleniom można uzyskać niezbędną wiedzę i umiejętności, by podejść do egzaminu. Urządzenia te stosuje się w coraz większej liczbie firm. Szkolenia z ich obsługi będą w związku z tym dobrą inwestycją. Warto nauczyć się obsługiwać z Ośrodkiem POLKURS wózki widłowe – uprawnienia UDT będzie można otrzymać dzięki nam jeszcze łatwiej!
Zapraszamy serdecznie do zapoznania się z naszą pełną ofertą!

 

konto bankowe na które dokonujemy wpłat za szkolenie na kursach

PKO II O/PŁOCK - 55 1020 3974 0000 5702 0061 1814

 
REWOLUCYJNE ZMIANY W SZKOLENIACH OPERATORÓW WÓZKÓW
 
W styczniu 2011 r. Urząd Dozoru Technicznego wprowadził nowe programy szkolenia operatorów wózków jezdniowych. Jednocześnie zapowiedział, że programy wydane przed rokiem 2011 przez Ośrodek Doskonalenia Kadr w Mysłowicach będą sukcesywnie wycofywane.
Nowe programy są niezwykle rewolucyjne, zakładają bowiem podział szkoleń w zależności od rodzajów wózków.
 
Wózki naładowne, ciągnikowe, unoszące
 
Szkolenie dotyczące tej grupy zakłada 26 godzin programowych. To urządzenia proste w eksploatacji i niepodlegające nawet dozorowi technicznemu. Ukończenie szkolenia uprawnia do eksploatacji wyłącznie tych trzech typów wózków.
 
Wózki podnośnikowe prowadzone i zdalnie sterowane
 
Program szkoleniowy operatorów tych wózków obejmuje 42 godziny lekcyjne. To przeważnie wózki spotykane przez nas w supermarketach, kiedy współczujemy drobnej ekspedientce, transportującej z ich pomocą paletę cukru. Choć zazwyczaj nie podlegają dozorowi technicznemu (o ile wysokość unoszenia nie przekracza 50 cm), pracodawca może wystąpić do Urzędu Dozoru Technicznego z prośbą o sprawdzenie kwalifikacji pracownika. Otrzyma on wówczas uprawnienia do obsługi urządzeń IIIWJO. Ukończenie szkolenia umożliwia również eksploatację wózków z pierwszej grupy.
 
Wózki podnośnikowe z wyłączeniem specjalizowanych;
 
Aby uzyskać uprawnienia operatora tych maszyn, kursant musi poświęcić 59 godzin swojego czasu. To wózki najczęściej spotykane w zakładach pracy, popularne „widłaki” czy też pomorskie „sztaplarki”. Wózki te obligatoryjnie podlegają rocznemu dozorowi technicznemu, a pracodawca może przy pomocy Urzędu Dozoru Technicznego zweryfikować umiejętności pracownika, który ewentualnie uzyska uprawnienia do obsługi urządzeń II WJO. Absolwent kursu może w praktyce operować wszystkimi dotychczas omówionymi grupami wózków.
 
Wózki podnośnikowe specjalizowane;
 
Sytuacja komplikuje się w przypadku kandydata na operatora tego rodzaju wózków, do których zaliczamy wózki ze zmiennym wysięgiem (przeważnie teleskopowym) oraz wózki z operatorem unoszonym wraz z ładunkiem. Szkolenie zakłada bowiem 81 godzin lekcyjnych, a kursant musi odbyć praktykę faktycznie na wózku specjalizowanym. Taka operacja wymaga zarówno odpowiedniej floty wózków, jak i zaplecza logistycznego. Operator w przypadku pozytywnie ukończonego egzaminu Urzędu Dozoru Technicznego otrzyma uprawnienia do obsługi urządzeń I WJO.
 
Przeegzaminuj ośrodek szkoleniowy;
 
Dlaczego piszę o tym w tej chwili, skoro zmiany zaszły pięć lat temu? Otóż Urząd Dozoru Technicznego zapowiada podczas seminariów dotyczących nowych programów, iż zamierza co dwa lata przeprowadzać weryfikację realizacji założeń programowych. Kontrola ma w praktyce objąć takie elementy szkolenia, jak flota wózków użytkowanych podczas praktyki, baza dydaktyczna, a przede wszystkim kwalifikacje merytoryczne kadry wykładowczej. W przypadku zakwestionowania powyższych elementów programy mogą zostać nierzetelnej instytucji cofnięte, a absolwenci mogą utracić zdobyte uprawnienia. Zobaczymy, czy bojowe nastawienie UDT faktycznie zrewolucjonizuje rynek szkoleń operatorów wózków jezdniowych, a w szczególności – czy wyeliminuje firmy, które szkolą operatora przez dwie godziny.
Kierując więc pracownika na kurs wózków jezdniowych, sprawdzajmy kwalifikacje oraz podejście ośrodków szkoleniowych do tego zagadnienia.
 
CZYM SIĘ ZAJMUJE CE POLKURS  Płock
 
Ośrodek Centrum Edukacji POLKURS przygotował dla Państwa szeroki wybór szkoleń – zapraszamy także na kurs na wózki widłowe w PŁOCKU i ościennych Miastach, w tym na kurs operatora wózka widłowego dzięki któremu można poznać wszystkie najważniejsze informacje na temat obsługi tych urządzeń. Nasze kursy na wózki widłowe są prowadzone przez doświadczonych wykładowców i instruktorów, a dzięki temu, że kładziemy nacisk na efekty, uzyskanie uprawnień UDT będzie z nami tylko formalnością. Aktualnie w wielu pracach stosowane są wózki widłowe, kursy z tego powodu są bardzo dobrą inwestycją, która zwraca się szybko zarówno pracownikowi, jak i pracodawcy. 
Każde szkolenie na wózki widłowe prowadzone przez nasz Ośrodek jest kompleksowe i składa się z części teoretycznej i praktycznej. Podczas kursu poruszane są wszystkie kwestie teoretyczne związane z budową oraz operowaniem urządzeniem podczas prac, jak i prowadzone są zajęcia praktyczne, które uczą uczestników prawidłowego manewrowania wózkiem zgodnie z przepisami BHP oraz Urzędu Dozoru Technicznego. Wszechstronnie przygotowujemy uczestników naszych szkoleń do zdobycia uprawnień UDT.
 
 
INFORMACJE OGÓLNE 
 
Do obsługi wózków jezdniowych może być dopuszczony pracownik, który posiada
potwierdzone kwalifikacje, zgodnie z wymaganiami rozp. Ministra Gospodarki z 10.05.2002 r. w
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem
silnikowym /Dz.U.nr 70 , poz. 650 /.
Na podstawie powyższego rozporządzenia, ODK Ministerstwa Gospodarki w Mysłowicach -
działając na podstawie upoważnienia Ministra Gospodarki - nadaje uprawnienia do prowadzenia
kursów stwierdzających posiadanie kwalifikacji do obsługi wózków jezdniowych. Ośrodek
Szkoleniowy POLKURS posiada certyfikat ODK MG w Mysłowicach nr 2 / CERT - 777 / 2003
uprawniający do prowadzenia kursów kierowców wózków jezdniowych z napędem silnikowym.
Przedmiotowe kwalifikacje mogą być również potwierdzone na podstawie odrębnych przepisów.
Kurs szkoleniowy na kierowców wózków jezdniowych z napędem silnikowym ma
przygotowywać uczestników do samodzielnego wykonywania zawodu.
 
Rodzaje uprawnień
 
Zgodnie z przepisami UDT wyróżnia się 3 kategorie uprawnień przy obsłudze wózków jezdniowych podnośnikowych:
 I- kat. wózka
                   W - wózek 
                         J - jezdniowy
                         O - uprawnienia do obsługi
I WJO - na wózki jezdniowe podnośnikowe, w tym specjalizowane:
 
-z operatorem podnoszonym wraz z ładunkiem
 
-oraz ze zmiennym wysięgiem
Z osobą unoszonąZE ZMINNYM ŚRODKIEM CIĘŻKOŚCI

 

 

II Kat uprawnień na wózki
 
II WJO na wózki jezdniowe podnośnikowe (bez wózków specjalizowanych)
 
III Kat. uprawnień na wózki
 
III WJO na wózki jezdniowe podnośnikowe prowadzone i zdalnie sterowane
Podział wózków jezdniowych uwzględniony w szkoleniu.
 
                         
1. Rodzaje, w zależności od stosowanego napędu:
 •    elektryczne sieciowe
 •   elektryczne akumulatorowe
 •   spalinowe w tym z zasilaniem gazowym
 •   z napędem innym
2.Typy w zależności od głównych cech konstrukcyjnych:
 •   naładowne
 •   unoszące
 •  podnośnikowe czołowe i boczne ; niskiego i wysokiego składowania
 •  ciągnikowe
 •  specjalne
3. Odmiany, w zależności od szczególnych cech konstrukcyjnych:
 •  podnośnikowe specjalizowane z podnoszonym fotelem operatora i kompletacyjne
 •  podnośnikowe ze zmiennym wysięgiem teleskopowym
 •  terenowe w tym podnośnikowe ze stałym i zmiennym wysięgiem
4. Postacie, w zależności od sposobu kierowania:
 •  prowadzone
 •  podestowe
 • z fotelem dla kierownicy
 • zdalnie sterowane /indukcyjne/
Warunki uczestnictwa w kursie:
 • ukończona szkoła podstawowa i 18 lat
 • świadectwo lekarskie z orzeczeniem psychofizycznym o braku przeciwwskazań do wykonywania w/w zawodu
 • badanie do pracy na wysokości /jeśli występuje/
Program szkolenia obejmuje:
 • typy stosowanych wózków 
 • budowa wózków 
 • czynności kierowcy przed podjęciem pracy 
 • czynności kierowcy w czasie pracy 
 • czynności kierowcy po zakończeniu pracy .
 • wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa.
 • BHP w zawodzie.
 • wiadomości o dozorze technicznym.
 • nauka jazdy i manewrowania osprzętem.
Zaświadczenia o ukończeniu kursu są ważne na terenie całego kraju i wydawane bezterminowo na drukach MEN III/1. Do wykonywania w/w zawodu na terenie zakładu pracy, konieczne jest zezwolenie wydane przez pracodawcę. Druk zezwolenia jest przekazywany uczestnikom kursu. Opłata za kurs zależy od ilości uczestników i zakresu szkolenia, i wynosi 300-500 zł. od osoby.
Zastosowanie urządzeń
Widlaki czy też wózki jezdniowe są mechanicznymi pojazdami kołowymi, które wyposażone są w elektryczny napęd silnikowy lub też napęd spalinowy, dzięki któremu mogą one poruszać się na dłuższych dystansach. Urządzenia pomagają w prowadzeniu lekkich i ciężkich prac załadunkowych i rozładunkowych towarów na paletach drewnianych w magazynach, sklepach, portach, halach produkcyjnych.
W użyciu znajduje się wiele typów widlaków. Ze względu na ich eksploatację dzielimy je na: ciągnikowe, naładowane, unoszące, podnośnikowe, a także widlaki specjalne. Pod kątem kierowania widlaki kategoryzuje się na prowadzone, podestowe, zdalnie sterowane i wyposażone w fotele. Kierowanie ruchem wózka jest podobne do kierowania samochodem, ponieważ urządzenie posiada kierownicę, pedały hamulca oraz gazu. Do operowania urządzeniami potrzebne są uprawnienia na wózki widłowe nadawane zgodnie z przepisami Urzędu Dozoru Technicznego.
 
Budowa wózka widłowego
Kursy na wózki widłowe obejmują wszystkie niezbędne informacje do pracy na stanowisku operatora, w tym również włączają dane o budowie typowych widlaków – jezdniowych.
Wózki widłowe zbudowane są z następujących elementów konstrukcyjnych:
 • rama – wykonana z odpowiednio uformowanej stali
 • podwozie – na podwozie się składają koła, zazwyczaj trzy lub cztery zależnie od modelu urządzenia
 • silnik – w pojazdach stosuje się głównie silniki niskoprężne zasilane gazem LPG, benzyną, a także silniki wysokoprężne zasilane olejem napędowym, również popularne są silniki elektryczne i akumulatorowe
 • przeciwwaga – jej głównym celem jest zapewnienie odpowiedniego obciążenia dla pojazdu przy przewożeniu ładunków, najczęściej ma formę bloku stalowego w tylnej części
 • maszt – część zamontowana pionowo z przodu urządzenia, która pozwala na opuszczanie, podnoszenie i przechylanie ładunków
 • widły – mają kształt litery L i są poruszane w pionie przez łańcuch. Widły mogą być wymienione także na innego rodzaju osprzęt, na przykład przystosowany do przewozu pudeł kartonowych, beczek
 • karetka – płyta czołowa pojazdu, która jest zamontowana do masztu, do karetki przymocowane są widły i krata ochronna
 • krata ochronna – zabezpiecza przed osuwaniem się przewożonych ładunków
 • klatka bezpieczeństwa – zabezpiecza operatora urządzenia przed spadającymi na niego z góry ładunkami
 • kabina operatora – przeznaczona do operowania pojazdem, znajdują się w niej takie elementy jak kierownica, pedały, dźwignie, które pozwalają na sterowanie całym pojazdem. Kabina jest otwarta, jednak obudowana, co powoduje, że osoba znajdująca się wewnątrz jest ochroniona przed ewentualnymi wypadkami
Widlaki mogą zawierać także inne elementy zależnie od swojego przeznaczenia. Wózki prowadzone nie posiadają między innymi kabiny operatora, wózki specjalizowane mogą mieć wysięg przeznaczony do podnoszenia ciężkich ładunków na wyższe poziomy.
Dodatkowo kursy na wózki widłowe włączają informacje dotyczące różnych typów widlaków, w tym prowadzonych, podestowych, z fotelami i zdalnie sterowanych oraz z silnikami elektrycznymi, akumulatorowymi, benzynowy, diesla.
 
Operowanie ładunkiem na wózku widłowym
 
W sterowaniu wózkiem widłowym, czego uczy nasz kurs, wykorzystuje się trzy główne ruchy – jest o ruch podnoszenia i opuszczania wideł, następnie ruch przechylania masztu wózka do siebie oraz od siebie, a także ruch przesuwania karetki z widłami w boki. W przypadku niektórych modeli można także sterować przesunięciami wideł oraz ostępem pomiędzy nimi, czyli tak zwanym pozycjonowaniem.
Kurs operatora wózka widłowego uczy prawidłowego sterowania urządzeniem oraz operowania ładunkiem. Na tej podstawie uczestnik może uzyskać potem uprawnienia na wózki widłowe. Jednym z kluczowych elementów szkolenia jest nauka załadunku oraz rozładunku palet, na czym polega praca operatora.
Prawidłowy załadunek na wózek widłowy polega na umieszczeniu ładunku na palecie na wyprostowanych widłach – muszą być one ułożone równolegle do nawierzchni. Następnie po umieszczeniu ładunku w prawidłowej pozycji jest on podnoszony na wysokość około 30 centymetrów, przy czym przechylany masztem w kierunku operatora urządzenia. Kolejny krok do dojechanie do miejsca, gdzie ładunek ma być umieszczony, podniesienie palety na daną wysokość, wyprostowanie masztu oraz opuszczenie wideł o odjechanie spod palety, a na końcu kolejne opuszczenie wideł do danego poziomu. Prawidłowy rozładunek polega na wykonaniu operacji w odwrotnej kolejności.
Przy załadunku i rozładunku trzeba pamiętać jednocześnie o zasadach prawidłowego manewrowania urządzeniem. Zakazane jest poruszanie się zbyt szybko, zwłaszcza z ciężkimi ładunkami, co może spowodować wywrócenie się wózka i zagrożenie dla operatora oraz otoczenia. W związku z tym kurs wózka widłowego przekazuje także kluczowe informacje na temat bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowisku operatora.
Każdy kurs na wózek widłowy uczy prawidłowego załadunku oraz rozładunku ładunków, zarówno w ramach teorii, jak i praktyki, która wchodzi później w skład egzaminu, na podstawie którego nadawane są uprawnienia UDT niezbędne do pracy w omawianymi urządzeniami każdego typu.
 
Sterowanie wózkami widłowymi
 
Wózki widłowe znajdują szerokie zastosowanie w magazynach, centrach logistycznych, sklepach wielkopowierzchniowych, halach produkcyjnych czy przemysłowych. Umożliwiają łatwe przenoszenie ładunków umieszczonych na paletach, a przy tym pozwalają na przyspieszenie pracy i poprawiają jej bezpieczeństwo. Do tego, aby obsługiwać sprzęt, niezbędny jest kurs na wózek widłowy, podczas którego uczestnik uzyskuje niezbędne wiadomości teoretyczne i praktykę na stanowisku pracy operatora.
Sterowanie wózkami widłowymi polega na sterowaniu ruchem pojazdu oraz dodatkowo masztem i widłami, które odpowiedzialne są za podnoszenie i opuszczanie ładunków. Kierowanie jest analogiczne do kierowania samochodem. Stosuje się kierownicę, a także pedały hamulca i gazu. Niektóre modele wyposażone są dodatkowo w sprzęgło. Większość pojazdów ma dwa biegi – wolny oraz szybszy i potrafi się poruszać w przód oraz w tył.
Wózki widłowe są przy tym urządzeniami zwrotnymi oraz mają niewielki promień skrętu, co powoduje, że bardzo łatwo operuje się nimi pomiędzy regałami i w innych wąskich przestrzeniach. Manewry są przy tym precyzyjne, niemniej ze względu na swój ciężar pojazdy muszą być jednocześnie kierowane ostrożnie, ponieważ przy maksymalnym ładunku są one bardziej narażone na przewrócenie. Zakazane jest wykonywanie manewrów przy dużej szybkości i pełnym załadunku. Prawidłowego sterowania urządzeniem uczy kurs operatora wózka widłowego, który zaznajamia uczestników z prawidłowymi przepisami obsługi urządzeń.
Aby uzyskać uprawnienia na wózki widłowe, które nadawane są przez UDT Warszawa na naszych zajęciach w Ośrodku Polkurs, konieczne jest zdanie egzaminu praktycznego, który polega na prawidłowym wykonaniu manewrów bez ładunku oraz wraz z ładunkiem. Zakończony kurs operatora wózka widłowego uprawnia do pracy na stanowisku. Nadane uprawnienia UDT są ważne bezterminowo i upoważniają do pracy także za granicą.
 
Bezpieczeństwo operowania wózkiem widłowym
 
Głównym celem, jakie mają kursy na wózki widłowe, jest nauka prawidłowego obsługiwania urządzenia na stanowisku pracy operatora. Każdy oprócz wiadomości dotyczących budowy pojazdu, jego sterowania czy operowania ładunkiem zawiera informacje na temat bezpieczeństwa i higieny pracy. Jeżeli praca na stanowisku ma obejmować także wózki widłowe kurs jest niezbędny.
Wózki widłowe, aby mogły być dopuszczone do pracy, muszą spełniać określone wymagania techniczne. Parametry techniczne urządzenia można znaleźć na tabliczce znamionowej, która powinna znajdować się na każdym pojeździe. Dodatkowo niezbędne informacje obejmują diagram udźwigu, który informuje o wysokości podnoszenia ładunku oraz sposobie rozmieszczania ładunku na widłach.
Do tego, aby obsługiwać urządzenie, niezbędne są uprawnienia na wózki widłowe. Certyfikaty wydaje UDT Warszawa. Ponadto oprócz nich konieczne jest przejście badań psychotechnicznych i dostarczenie zaświadczenia o braku przeciwwskazań do wykonywania prac na stanowisku.
 
Czynności zabronione przy obsłudze wózka widłowego:
 • kierowanie pod wpływem środków odurzających oraz alkoholu, a także przy innych niedyspozycjach
 • używanie pojazdu w celach niezgodnych z jego przeznaczeniem
 • przeładowanie urządzenia
 • gwałtowne przyspieszanie i hamowanie oraz jazda z przekroczeniem prędkości
 • przewożenie osób na widłach
 • zjeżdżanie z powierzchni pochyłych na jałowym biegu lub z wyłączonym napędem
 • pozostawianie pojazdu z włączonym silnikiem
 • prowadzenie pojazdu niezgodnie z zasadami bezpieczeństwa
 • pokonywanie wzniesień i pochyłości innych niż zostało to dopuszczone w danych technicznych
 • przechodzenie lub stanie pod uniesionymi widłami
 • pozostawianie ładunków na uniesionych widłach
 • poruszanie masztem przy pokonywaniu zakrętów
 • samodzielne przeróbki urządzenia
 • usuwanie pokryw bezpieczeństwa
 • uderzanie pojazdem o inne obiekty
 • jazda pojazdem na nieprzystosowanych do tego powierzchniach
 • palenie tytoniu i stosowanie otwartego ognia
 • operowanie śliskimi butami lub rękami
 • operowanie bez posiadania uprawnienia na wózki widłowe
 
 
Pytania egzaminacyjne
 
1. Z jakich podstawowych zespołów składa się wózek jezdniowy napędzany – podnośnikowy.
 
Do podstawowych elementów UTB (wózka jezdniowego napędzanego) należą :
- rama
- układ jezdny (koła, mosty półosie)
- układ kierowniczy
- układ hamulcowy
- układ napędowy (silnik, zespoły przenoszące napęd)
- układy hydrauliczne osprzętu roboczego
- kabina oraz elementy sterujące i sygnalizujące
 
2. Co należy sprawdzić w wózku w czasie codziennej kontroli przed rozpoczęciem pracy.
 
Czynności operatora – kierowcy przed rozpoczęciem pracy (tzw. OC) są następujące :
- sprawdzić w książeczce UTB czy usterki i uszkodzenia, które zgłoszono zostały usunięte
- wizualnie ocenić UTB
- sprawdzić szczelność układów (czy nie ma przecieków na złączach, przewodach, czy
zbiornikach)
- sprawdzić i ewentualnie uzupełnić poziom paliwa w zbiorniku (UTB o napędzie spalinowym)
- sprawdzić stan opon, wideł podnośnikowych, łańcucha, maszty itp.
- sprawdzić i uzupełnić poziom płynów eksploatacyjnych (hamulcowego, chłodzącego, oleju
hydraulicznego, oleju w silniku (spalinowe), elektrolitu (elektryczne))
- sprawdzić stan połączeń elektrycznych i naładowania baterii (UTB elektryczne)
- sprawdzić układ kierowniczy (luz, skręt)
- sprawdzić skok jałowy sprzęgła ciernego
- sprawdzić oświetlenie, sygnał dźwiękowy, światło hamowania
- sprawdzić wszystkie elementy sterownicze i upewnić się, że hydraulika pracuje prawidłowo
- po uruchomieniu sprawdzić, czy układy smarowania i ładowania akumulatora pracują
prawidłowo
- inne czynności, które zostały ujęte w instrukcji obsługi
Po wykonaniu OC kierowca – operator wpisem w książęczkę UTB akceptuje jego sprawność i od
tego momentu bierze odpowiedzialność za sprzęt.
 
3. Co należy sprawdzić przy układzie kierowniczym, co to jest luz i czy jest on wymagany.
 
Przy układzie kierowniczym należy sprawdzić promień skrętu oraz luz kierownicy. Nie może
przekraczać 20 0 . Optymalną sytuacją byłoby, gdyby luz na kole kierowniczym nie występował.
Luz kierownicy jest to bezwładność kół skrętnych względem kierownicy.
 
4. Opisz pracujące w wózku układy hydrauliczne.
 
- układ skrętu ze wspomaganiem hydraulicznym (siłownik skręcający koła)
- układ hamulcowy (zbiornik płynu, pompa, przewody, tłoczki hamulcowe)
- układ sprzęgła (hydrauliczne i hydrostatyczne)
- układ podnoszenia karetki i przechylania wieży roboczej
 
5. Co to jest stateczność wózka i na co należy zwracać uwagę w czasie pracy.
 
Stateczność wózka zależy od masy ładunku, odległości środka ciężkości ładunku od czoła wideł
i wysokości, na którą podnosimy. Nie wolno przewozić ładunku, którego masa przekracza
dopuszczalną nośność lub udźwig dla danego UTB, gdyż może to spowodować zachwiane
stateczności i przewrócenie się wózka.
 
6. Jakie czynności należy wykonać przed rozpoczęciem ładowania akumulatorów w wózku.
 
Należy wyłączyć wyłącznik awaryjny, sprawdzić (uzupełnić) poziom elektrolitu i odkręcić korki akumulatorów.
 
7. Jak sprawdza się skuteczność hamulca zasadniczego, a jak pomocniczego, i kiedy hamulce są sprawne.
 
Hamulec zasadniczy – naciskamy pedał hamulca, który powinien stawiać opór i nie opaść do
podłogi (luz max. 1/3 całkowitego skoku) i sprawdzamy skuteczność hamowania – długość drogi
hamowania wózka obciążonego ciężarem nominalnym powinna być mniejsza od podanej w
dokumentacji techniczno – ruchowej (DTR) wózka. Sprawdzamy równomierność hamowania –
czy w trakcie hamowania nie ściąga wózka w jedną stronę.
Hamulec pomocniczy (ręczny) – sprawdzamy czy zapadka i dźwignia działa prawidłowo i czy po
pochyłości UTB nie stacza się. Następnie sprawdzamy na pochyłości na wyłączonym silniku
(czas 15 minut) z uniesionym nominalnym obciążeniem. Pochyłość 8% dla elektrycznego i 15%
dla spalinowego.
 
8. Jakie urządzenia sygnalizacyjne powinien posiadać wózek i z jakiego dokumentu to wynika.
 
- sygnał dźwiękowy
- wskaźnik położenia koła kierującego (wózki 3 kołowe)
- wskaźnik stopnia naładowania baterii (wózki elektryczne)
- elektroniczny wskaźnik masy podnoszonego ładunku
- wskaźnik ciśnienia oleju
-wskaźnik temperatury silnika
- wskaźnik ładowania akumulatora
- wskaźnik ilości paliwa
UTB musi odpowiadać wymogom rozporządzenia Ministra infrastruktury w sprawie warunków
technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.
 
9. Jakie znasz rodzaje napędów (silników) w wózkach i gdzie jakie wózki można zastosować.
 
- elektryczny sieciowy
- elektryczny akumulatorowy
- spalinowy niskoprężny
- spalinowy wysokoprężny
- inne rodzaje napędów
Wózki spalinowe powinny być używane na otwartej przestrzeni, a elektryczne w
pomieszczeniach.
 
10. Jakie stopnie pochyłości może pokonywać wózek o napędzie spalinowym, a jakie
elektrycznym i czym jest to podyktowane.
 
Przyjmuje się, że wózki elektryczne 8% , a spalinowe 15 %. Podyktowane jest to długością
pojazdu i masą ładunku. (W elektrycznych starego typu na większej pochyłości wylewał się kwas
z akumulatorów. Mają też mniejszą sprawność). Dokładne dane znajdują się w DTR każdego
wózka.
 
11. Do czego jest potrzebny przechył masztu w wózku, ile wynosi i jaki kąt zawarcia powinny posiadać wózki i dlaczego.
 
Przechył masztu ułatwia podnoszenie i transport ładunków  oraz pomaga zapewnić stabilność
podczas przewożenia towaru.
Kąt zwarcia wideł wynosi 110. Ułatwia to utrzymanie równowagi przewożonego ładunku.
 
12. Do jakich prac służą wózki widłowe. Czy można je wykorzystać do innych celów, jakich i pod jakimi warunkami.
 
Wózki służą do prac załadowczych oraz transportu na ograniczone odległości.  Podstawowym
osprzętem są widły. Można je zastąpić innym osprzętem, np. wysięgnik, trzpień, szufla, zacisk, obrotnica,
platforma robocza, kleszcze boczne. Osprzęt powinien spełniać wymogi przepisów bhp oraz odpowiedniej normy PN-77/M-780105.
 
13. Jakie zagrożenie stwarza stosowanie gazu jako paliwa i dlaczego.
 
Największym zagrożeniem jest nieszczelność instalacji zasilania gazem. Może to doprowadzić do wybuchu, pożaru lub zatrucia gazem.
 
14. Jakie zagrożenie powstaje podczas ładowania akumulatora i jak powinno wyglądać miejsce przeznaczone do ładowania.
 
Podczas ładowania akumulatora wydziela się wodór, który tworzy mieszaninę wybuchową z
powietrzem, dlatego pomieszczenie powinno mieć dobrą wentylację oraz hermetyczną instalację
elektryczną. Obowiązuje bezwzględny zakaz używania otwartego ognia.
15. Czy można wyjeżdżać wózkiem na drogi publiczne i jakie warunki muszą być spełnione.
Należy mieć zezwolenie na prowadzenie wózka, prawo jazdy kat. B. UTB musi odpowiadać
wymogom rozporządzenia Ministra infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów
oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.
 
16. Jak powinien być ułożony ładunek na widłach i jaki ma to wpływ na stateczność i na
dopuszczalne obciążenie.
 
Ładunek powinien być rozmieszczony symetrycznie względem osi symetrii wózka i
równomiernie na platformie lub widłach. Nie może się przemieszczać. Im bardziej wysunięty do
przodu ładunek, tym mniejszy jego dopuszczalny udźwig (ładowność) i mniejsza stateczność
wózka.
 
17. Kto może otrzymać zezwolenie na kierowanie wózkami podnośnikowymi.
 
Ukończone 18 lat, minimum podstawowe wykształcenie, ukończony kurs (48 godzin teorii i 15
godzin jazdy). Zdany egzamin przed komisją ośrodka szkoleniowego lub  komisją UDT. Odbyć instruktaż  stanowiskowy i zapoznać
się z DTR (Dane Techniczno Ruchowe) UTB (Urządzenia Transportu Bliskiego) .
 
18. Jakie czynności należy wykonać po stwierdzeniu przebicia dętki w kole.
 
Zatrzymać wózek, rozładować, wyłączyć silnik i zabezpieczyć wózek. Podnieść wózek lewarkiem
i podłożyć klocek drewniany (koniecznie). Wykręcić wentyl lub spuścić powietrze do połowy
minimalnego  ciśnienia. Odkręcić koło (5 lub 6 śrub – zależy od typu), rozkręcić felgę (5 lub 6 śrub)
i wymienić felgę. Założyć  felgę. Napompować max. do połowy nominalnego ciśnienia. Założyć
koło. Dopompować do nominalnego ciśnienia.
 
19. Kiedy przewożąc ładunek właściwa jest jazda tyłem, a kiedy przodem.
 
Tyłem – jeśli ładunek utrudnia widoczność oraz w czasie  zjazdu ze wzniesienia.
 
20. Jak często powinny być sprawdzane wózki przez mechanika uprawnionego, przez UDT i z jakiego dokumentu to wygląda.
 
- przed wydaniem decyzji o dopuszczeniu do eksploatacji (badanie odbiorcze)
- w trakcie eksploatacji w terminach określonych dla danego UTB (okresowe)
- powypadkowe, poawaryjne oraz wynikające z bieżących potrzeb (doraźna)
Wynika to z przepisów ustawy o dozorze technicznym.
 
21. Czy w czasie jazdy można używać innych podzespołów znajdujących się na wózku.
 
W czasie jazdy nie wolno manipulować ładunkiem. Wszelkie podzespoły można uruchamiać
dopiero po zatrzymaniu UTB.
 
22. Jaka jest dopuszczalna prędkość jazdy wózkiem na terenie hal produkcyjnych, w
pomieszczeniach i na terenie zakładu.
 
Max. prędkość to 25 km/h. Jednak prędkość należy dostosować do warunków w trasie.
- do 18 km/h na długich prostych odcinkach
- do 12 km/h w pobliżu budynków i hal produkcyjnych
- do 6 km/h w halach magazynowych
- do 3 km/h w miejscach o ograniczonej widoczności i tam gdzie przebywają ludzie.
 
23. Co może spowodować nadmierne obciążenie wideł wózka.
 
Może to spowodować utratę stateczności pojazdu i przechył wózka w kierunku ładunku oraz
oderwanie tylnych kół od podłoża.
 
24. Jaki akt prawny reguluje sprawy przepisów ruchu obowiązujących kierowcę wózka.
 
Kierowcę obowiązuję przepisy o ruchu drogowym. (Kodeks Drogowy)
 
25. Do czego służy sprzęgło w wózku podnośnikowym.
 
Sprzęgło służy do odłączania silnika od reszty zespołu napędowego, przy zmianie biegów, w
chwili hamowania, ruszania i zatrzymywania.
 
26. Jakie dokumenty powinien posiadać wózek eksploatowany w zakładzie.
 
- opis techniczny – dane techniczne z tabliczki, nazwa i adres wytwórcy, rodzaj i przeznaczenie
UTB, podstawowe parametry i urządzenia zabezpieczające.
- rysunek zestawieniowy,
- schematy elektryczne, hydrauliczne, pneumatyczne (o ile mają zastosowanie),
- schemat układów cięgnowych w mechanizmach napędowych
- instrukcję eksploatacji – przeznaczenie i przewidywane warunki pracy, opis budowy, działania, i regulacji elementów wyposażenia oraz elementów bezpieczeństwa,
- kopia świadectwa badania typu dla urządzeń zabezpieczających,
- dokumentacja uzupełniająca,
- potwierdzenie prawidłowości zainstalowania urządzenia w strefie zagrożenia wybuchem,
 
27. Podaj budowę układu hydraulicznego hamulca roboczego.
 
Zbiornik - > pompa hamulcowa -> popychacz  -> przewody hydrauliczne  -> cylinderki
rozwierające szczęki bębna.
 
28. Podaj kolejność podzespołów przenoszących napęd w kolejności od silnika do kół.
 
Silnik  -> sprzęgło  -> przekładnia (skrzynia biegów) -> wał  -> przekładnia różnicowa  -> półosie  ->
koła.
 
29. Jakie zabezpieczenia posiadają mechanizmy masztu wózka.
 
Hamulec opadania karetki, zawory dławiące, ogranicznik górnego wysuwu karetki.
 
30. Na jakie zagrożenia jest narażony kierowca wózka.
 
- przygniecenie, uderzenie wózkiem,
- porażenie prądem 230/400 V na stanowisku ładowania akumulatorów,
- oparzenie łukiem elektrycznym w razie zwarcia w przewodach przyłączeniowych,
- oparzenie kwasem siarkowym lub elektrolitem przy zalewaniu akumulatorów,
- wybuch wodoru w czasie ładowania akumulatorów,
- wybuch lub pożar wózka spowodowany  nieszczelnością w instalacji gazowej,
- utrata stateczności wózka i jego przewrócenie się wózka,
- upadek ładunku w wyniku jego złego ułożenia bądź przeładowania wózka,
- wypadki w czasie ruchu spowodowane awariami układu hamulcowego, kierowniczego, błędem
kierowcy, braku osłon,
- szkodliwe działanie spalin,
- wpływ niewygodnej pozycji operatora na jego zdolności psychomotoryczne,
- wpływ hałasu i drgań na zdolności psychometryczne operatora,
 
31. Kiedy kierowca wózka musi stosować kask ochronny.
 
Instrukcja bhp określa, że kierowca w czasie pracy zobowiązany jest stosować kask ochronny.
 
32. Co powinien zrobić kierowca zbliżając się do stanowiska, na którym ma wykonać czynności transportowe.
 
- ocenić masę, stateczność i środek ciężkości ładunku,
- sprawdzić czy w czasie wykonywania czynności nie spowoduje zagrożenia.
 
33. Jakie przyrządy pomiarowe znajdują się w wózku widłowym.
 
- wskaźnik ciśnienia oleju
- wskaźnik temperatury cieczy chłodzącej
- wskaźnik ładowania akumulatora
- wskaźnik ilości paliwa
 
34. Jakie znasz rodzaje wózków podnośnikowych.
 
- z masztem wewnątrz nie obejmujące ładunków,
- z masztem wewnątrz z wysuwaną karetką,
- z masztem wewnątrz obejmujące ładunek,
- wózki podnośnikowe czołowe,
- wózki podnośnikowe boczne,
- wózki podnośnikowe wysuwane czołowo – boczne,
- wózki podnośnikowe obrotowe,
- wózki podnośnikowe specjalizowane.
 
35. Na co należy zwrócić uwagę przy stertowaniu palet oraz wysokim składowaniu.
 
Należy zwrócić uwagę na zachowanie pionu i stabilność sztapla oraz na dopuszczalną ilość i
masę składowanych palet. Max wysokość składowania palet to 150 cm. Ważne! Liczy się
wysokość na jakiej znajduje się druga paleta, tzn. jeśli dolna paleta ma ponad 150 cm to nie
można sztaplować od niej.
 
36. Jakie przepisy należy zachować przy przewożeniu materiałów niebezpiecznych.
 
Przepisy bhp, przeszkolenie  pracowników z właściwości materiałów i rodzajów zagrożeń,
pierwszej pomocy, innych zagrożeń, które powoduje dany towar. Bezpiecznych metod i sposobu transportu danego rodzaju materiałów.
Wózek musi być oznakowany, dostosowany i wyposażony według norm i przepisów.
Osoby zatrudnione zostaną specjalnie przeszkolone i wyposażone w odzież i sprzęt ochronny.
Kierowca wózka musi posiadać kwalifikacje.
GALERIA ZDJĘĆ
Copyright: POLKURS 2011