POLKURS - STRONA GŁÓWNA

Kurs BHP

Tematyka

Zapoznanie z aktualnie obowiÄzujÄcymi przepisami bhp.

Każdy przedsiÄbiorca powinien zdawaÄ sobie sprawÄ z faktu, że nie może dopuÅciÄ pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub umiejÄtnoÅci, a także dostatecznej znajomoÅci przepisów oraz zasad BHP. JeÅli tego nie wie, bÄdź Åwiadomie unika prowadzenia szkoleÅ z zakresu BHP to grozi mu kara nawet do 30 000 PLN. Nie pozwól aby wÅaÅnie taki los spotkaÅ twojÄ firmÄ! Zorganizuj szkolenie i skorzystaj z naszej. Oferujemy caÅy wachlarz obowiÄzkowych szkoleÅ z zakresu bezpieczeÅstwa i higieny pracy, dziÄki czemu pracownicy mogÄ bezpiecznie pracowaÄ, a pracodawcy spokojnie spaÄ. Szkolenia organizowane i prowadzone przez naszych specjalistów to gwarancja, że czas na nie poÅwiÄcony nie bÄdzie czasem straconym, a pracownicy zdobÄdÄ wymaganÄ wiedzÄ i umiejÄtnoÅci w sposób solidny i ciekawy. To nieprawda, że szkolenia BHP muszÄ byÄ nudne – na naszych nikt nie Åpi i prawie nikt nie ziewa!

Copyright: POLKURS 2011