POLKURS - STRONA GŁÓWNA

Kwalifikacja wstępna dla prawa jazdy kat. C, C+E, C1, C1+E

Dlaczego należy pomy�le� o szkoleniu ?
Zgodnie z rozporzÄ�dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 lipca 2008r. kierowca, który po raz pierwszy otrzymaÅ� prawo jazdy kategorii C (samochód ciÄ�żarowy) po 10 wrzeÅ�nia 2009r., powinien ukoÅ�czyÄ� kurs kwalifikacji wstÄ�pnej.

Na czym polega kurs kwalifikacji wst�pnej ?
Kurs kwalifikacji wstÄ�pnej skÅ�ada siÄ� z zajÄ�Ä� teoretycznych oraz praktyki w Å�Ä�cznym wymiarze 280 godzin. ZajÄ�cia obejmujÄ� czÄ�Å�Ä� podstawowÄ�, czÄ�Å�Ä� specjalistycznÄ� dla kierowców autobusów oraz zajÄ�cia praktyczne w ruchu drogowym jak i w warunkach specjalnych. Po ukoÅ�czeniu kursu kierowca kierowany jest na egzamin teoretyczny. Pozytywny wynik egzaminu oznacza wydanie Å�wiadectwa kwalifikacji zawodowej. Å�wiadectwo kwalifikacji zawodowej ważne jest 5 lat

UCZESTNICY KURSU:

Do uzyskania kwalifikacji wstÄ�pnej może przystÄ�piÄ� osoba, która na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej: :
przebywa co najmniej 185 dni w roku ze wzgl�du na wi�zi osobiste lub zawodowe, albo
studiuje od co najmniej sze�ciu miesi�cy i przedstawi za�wiadczenie potwierdzaj�ce ten fakt,
Nieb�d�ca obywatelem pa�stwa cz�onkowskiego UE, maj�ca zamiar wykonywa� przewozy na rzecz podmiotu maj�cego siedzib� na terytorium RP.

PROGRAM KWALIFIKACJI WST�PNEJ DLA PRAWA JAZDY KAT. C, C+E

- modu� cz��ci podstawowej - 195 godz. zaj�� teoretycznych,
- modu� cz��ci specjalistycznej - 65 godz. zaj�� teoretycznych,
- modu� cz��ci specjalistycznej - 16 godz. zaj�� praktycznych w ruchu drogowym,
- modu� cz��ci specjalistycznej - 4 godz. zaj�� praktycznych z jazdy w warunkach specjalnych.

TEST KWALIFIKACYJNY - przeprowadza komisja egzaminacyjna skÅ�adajÄ�ca siÄ� z trzech czÅ�onków z których jeden peÅ�ni funkcjÄ� przewodniczÄ�cego. KomisjÄ� egzaminacyjnÄ� powoÅ�uje Wojewoda. Test kwalifikacyjny przeprowadza siÄ� w grupach 20-osobowych.

Test kwalifikacyjny obejmuje:
Test podstawowy - 20 pytaÅ� w zakresie tematów realizowanych dla czÄ�Å�ci podstawowej kursu kwalifikacyjnego w ramach kwalifikacji wstÄ�pnej dla prawa jazdy kat. C, C+E, C1 i C1+E ( pozytywny wynik w przypadku udzielenia co najmniej 17 poprawnych odpowiedzi).
Test specjalistyczny - 10 pytaÅ� w zakresie tematów realizowanych dla czÄ�Å�ci specjalistycznej kursu kwalifikacyjnego w ramach kwalifikacji wstÄ�pnej dla prawa jazdy kat. C, C+E, C1 i C1+E (pozytywny wynik w przypadku udzielenia co najmniej 7 poprawnych odpowiedzi).

Czas trwania testu wynosi 30 min. Osobie szkolonej, która uzyskaÅ�a pozytywny wynik testu, w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia testu, Wojewoda wydaje Å�wiadectwo kwalifikacji zawodowej. Osoba, która uzyskaÅ�a negatywny wynik testu, może przystÄ�piÄ� do kolejnych testów kwalifikacyjnych organizowanych w tym samym oÅ�rodku.

Kurs na kwalifikacj� wst�pn� przy�pieszon� dotyczy:

Kandydatów na kierowców, którzy posiadajÄ� prawo jazdy kategorii ,,C, C+E’’ lub ,,D, D+E’’ i chcÄ� uzyskaÄ� Å�wiadectwo kwalifikacji zawodowej oraz otrzymali prawo jazdy po dniu:

 • 10 wrzeÅ�nia 2009 roku dla kategorii C1 lub C i zamierzajÄ� rozpoczÄ�Ä� pracÄ� po 21 roku życia.
 • 10 wrzeÅ�nia 2008 roku dla kategorii D1 lub D i zamierzajÄ� rozpoczÄ�Ä� pracÄ� po 23 roku życia.

Wymagania dla kursantów przystÄ�pujÄ�cych do kwalifikacji wstÄ�pnej przyÅ�pieszonej:

Do kursu może przyst�pi� osoba:

 1. Przebywaj�ca co najmniej 185 dni w roku na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ze wzgl�du na wi�zi osobiste lub zawodowe albo studiuje od co najmniej sze�ciu miesi�cy (wymagane jest za�wiadczenie potwierdzaj�ce ten fakt) lub;
 2. Maj�ca zamiar wykonywa� przewozy na rzecz podmiotu maj�cego siedzib� na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej , przy czym ta osoba nie jest obywatelem pa�stwa cz�onkowskiego Unii Europejskiej;
 3. Która nie ma przeciwwskazaÅ� zdrowotnych i psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy;
 4. Posiadaj�ca prawo jazdy dowolnej kategorii.

Zakres kursu na kwalifikacj� wst�pn� przy�pieszon� obejmuje:

 • 140 godzin zajÄ�Ä�, w tym  130 godzin zajÄ�Ä� teoretycznych oraz  10 godzin zajÄ�Ä� praktycznych (8 godzin jazdy w ruchu miejskim oraz 2 godziny jazdy w warunkach specjalnych);
 • zagadnienia z czÄ�Å�ci ogólnej oraz specjalistycznej, które sÄ� zgodne z obowiÄ�zujÄ�cymi przepisami, ze szczególnym uwzglÄ�dnieniem art. 39b1 ustawy o Transporcie drogowym.

Tematy zagadnie� uwzgl�dniaj�ce kszta�cenie zawodowe w zakresie:

 • racjonalnego kierowania pojazdem, z uwzglÄ�dnieniem przepisów bezpieczeÅ�stwa, w tym:
  • znajomoÅ�Ä� wÅ�aÅ�ciwoÅ�ci technicznych i zasad dziaÅ�ania elementów bezpieczeÅ�stwa pojazdu;
  • umiejÄ�tnoÅ�Ä� prawidÅ�owego mocowania Å�adunków;
  • umiejÄ�tnoÅ�Ä� zapewnienia bezpieczeÅ�stwa w zwiÄ�zku z przewożonym towarem ;
  • umiejÄ�tnoÅ�Ä� zapewnienia bezpieczeÅ�stwa pasażerom;
  • umiejÄ�tnoÅ�Ä� optymalizacji zużycia paliwa.
 • umiejÄ�tnoÅ�ci stosowania aktualnie obowiÄ�zujÄ�cych przepisów zwiÄ�zanych z transportem drogowym;
 • obsÅ�ugi i logistyki (ksztaÅ�towanie wizerunku firmy oraz znajomoÅ�Ä� rynku w przewozie drogowym i jego organizacji);
 • zagrożeÅ� pÅ�ynÄ�cych z transportem drogowym ze szczególny uwzglÄ�dnieniem bezpieczeÅ�stwa na drodze oraz ochrony Å�rodowiska.

Kurs na kwalifikacjÄ� wstÄ�pnÄ� przyÅ�pieszonÄ� nie tylko w formie wykÅ�adów:

Specjalnie dla osób zapracowanych przy użyciu specjalistycznego oprogramowania organizujemy komputerowy kurs na kwalifikacjÄ� wstÄ�pnÄ� przyÅ�pieszonÄ�. JeÅ�li masz problem z wolnym czasem, zorganizujemy Ci kurs w nowoczesnej formie e-learningowej w sali komputerowej znajdujÄ�cej siÄ� w Naszym oÅ�rodku szkolenia.

Egzamin pa�stwowy po kursie na kwalifikacj� wst�pn� przy�pieszon�:

Uko�czenie kursu w zakresie kwalifikacji wst�pnej przyspieszonej pozwala na przyst�pienie do egzaminu pa�stwowego organizowanego przez o�rodek szkolenia. Komisj� egzaminacyjn� powo�uje wojewoda odpowiedni ze wzgl�du na miejsce prowadzenia szkolenia.

Egzamin paÅ�stwowy po kursie na kwalifikacjÄ� wstÄ�pnÄ�  przyspieszonÄ� ma formÄ� testu i skÅ�ada siÄ� z:

 • 20 pytaÅ� testowych dotyczÄ�cych wiedzy ogólnej,
 • 10 pytaÅ� w zakresie czÄ�Å�ci specjalistycznej, odpowiedniej do okreÅ�lonej kategorii prawa jazdy (wszystko zależy od tego, czy chcemy zdobyÄ� uprawnienia na przewóz rzeczy, czy na przewóz osób).
 • Pytania testowe majÄ� charakter zamkniÄ�ty, sÄ� pytaniami jednokrotnego wyboru.
 • Å»eby uzyskaÄ� pozytywny wynik na teÅ�cie należy udzieliÄ� co najmniej 16 poprawnych odpowiedzi z czÄ�Å�ci podstawowej oraz 5 poprawnych odpowiedzi w ramach czÄ�Å�ci specjalistycznej. IloÅ�ci bÅ�Ä�dów z obu czÄ�Å�ci nie można sumowaÄ�.
 • W przypadku uzyskania pozytywnego wyniku na egzaminie, Å�wiadectwo kwalifikacji zawodowej wydawane jest w ciÄ�gu bezpoÅ�rednio po przeprowadzeniu testu kwalifikacyjnego.

Uzyskane uprawnienia po kursie na kwalifikacj� wst�pn� przy�pieszon�:

Po zdanym egzaminie  na kwalifikacjÄ� wstÄ�pnÄ� przyÅ�pieszonÄ�, kursant  otrzymuje Å�wiadectwo kwalifikacji zawodowej, którego  kopiÄ� oraz kopie badaÅ� lekarskich i psychologicznych ma obowiÄ�zek dostarczyÄ� do wydziaÅ�u komunikacji odpowiedniego ze wzglÄ�du na miejsce zamieszkania, celem uzyskania wpisu 95, data ważnoÅ�ci w rubryce 12 prawa jazdy. Wpis 95 potwierdza uzyskanie uprawnieÅ� do pracy na stanowisku kierowcy zawodowego w zakresie  zdanego egzaminu paÅ�stwowego.

Materia�y szkoleniowe

Kursanci uczestnicz�cy w kursie na kwalifikacj� wst�pna przyspieszon� w naszym o�rodku otrzymuj� nast�puj�ce materia�y edukacyjne:

 • „Kwalifikacja WstÄ�pna C i D” Sebastian Paluch
 • „UzupeÅ�nienie do Kwalifikacji WstÄ�pnej” Sebastian Paluch
 • dostÄ�p do testów w formie on-line lub na pÅ�ytce  CD w formacie pdf.

Miejsce szkolenia oraz przeprowadzenia egzaminu pa�stwowego P�ock ul. 3 Maja 18 pi�tro 1, lok.24

Copyright: POLKURS 2011