POLKURS - STRONA GŁÓWNA

Kwalifikacja wstępna dla prawa jazdy kat. C, C+E, C1, C1+E

Dlaczego należy pomyśleć o szkoleniu ?
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 lipca 2008r. kierowca, który po raz pierwszy otrzymał prawo jazdy kategorii C (samochód ciężarowy) po 10 września 2009r., powinien ukończyć kurs kwalifikacji wstępnej.

Na czym polega kurs kwalifikacji wstępnej ?
Kurs kwalifikacji wstępnej składa się z zajęć teoretycznych oraz praktyki w łącznym wymiarze 280 godzin. Zajęcia obejmują część podstawową, część specjalistyczną dla kierowców autobusów oraz zajęcia praktyczne w ruchu drogowym jak i w warunkach specjalnych. Po ukończeniu kursu kierowca kierowany jest na egzamin teoretyczny. Pozytywny wynik egzaminu oznacza wydanie świadectwa kwalifikacji zawodowej. Świadectwo kwalifikacji zawodowej ważne jest 5 lat

UCZESTNICY KURSU:

Do uzyskania kwalifikacji wstępnej może przystąpić osoba, która na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej: :
przebywa co najmniej 185 dni w roku ze względu na więzi osobiste lub zawodowe, albo
studiuje od co najmniej sześciu miesięcy i przedstawi zaświadczenie potwierdzające ten fakt,
Niebędąca obywatelem państwa członkowskiego UE, mająca zamiar wykonywać przewozy na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terytorium RP.

PROGRAM KWALIFIKACJI WSTĘPNEJ DLA PRAWA JAZDY KAT. C, C+E

- moduł części podstawowej - 195 godz. zajęć teoretycznych,
- moduł części specjalistycznej - 65 godz. zajęć teoretycznych,
- moduł części specjalistycznej - 16 godz. zajęć praktycznych w ruchu drogowym,
- moduł części specjalistycznej - 4 godz. zajęć praktycznych z jazdy w warunkach specjalnych.

TEST KWALIFIKACYJNY - przeprowadza komisja egzaminacyjna składająca się z trzech członków z których jeden pełni funkcję przewodniczącego. Komisję egzaminacyjną powołuje Wojewoda. Test kwalifikacyjny przeprowadza się w grupach 20-osobowych.

Test kwalifikacyjny obejmuje:
Test podstawowy - 20 pytań w zakresie tematów realizowanych dla części podstawowej kursu kwalifikacyjnego w ramach kwalifikacji wstępnej dla prawa jazdy kat. C, C+E, C1 i C1+E ( pozytywny wynik w przypadku udzielenia co najmniej 17 poprawnych odpowiedzi).
Test specjalistyczny - 10 pytań w zakresie tematów realizowanych dla części specjalistycznej kursu kwalifikacyjnego w ramach kwalifikacji wstępnej dla prawa jazdy kat. C, C+E, C1 i C1+E (pozytywny wynik w przypadku udzielenia co najmniej 7 poprawnych odpowiedzi).

Czas trwania testu wynosi 30 min. Osobie szkolonej, która uzyskała pozytywny wynik testu, w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia testu, Wojewoda wydaje świadectwo kwalifikacji zawodowej. Osoba, która uzyskała negatywny wynik testu, może przystąpić do kolejnych testów kwalifikacyjnych organizowanych w tym samym ośrodku.

Kurs na kwalifikację wstępną przyśpieszoną dotyczy:

Kandydatów na kierowców, którzy posiadają prawo jazdy kategorii ,,C, C+E’’ lub ,,D, D+E’’ i chcą uzyskać świadectwo kwalifikacji zawodowej oraz otrzymali prawo jazdy po dniu:

 • 10 września 2009 roku dla kategorii C1 lub C i zamierzają rozpocząć pracę po 21 roku życia.
 • 10 września 2008 roku dla kategorii D1 lub D i zamierzają rozpocząć pracę po 23 roku życia.

Wymagania dla kursantów przystępujących do kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej:

Do kursu może przystąpić osoba:

 1. Przebywająca co najmniej 185 dni w roku na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ze względu na więzi osobiste lub zawodowe albo studiuje od co najmniej sześciu miesięcy (wymagane jest zaświadczenie potwierdzające ten fakt) lub;
 2. Mająca zamiar wykonywać przewozy na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej , przy czym ta osoba nie jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej;
 3. Która nie ma przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy;
 4. Posiadająca prawo jazdy dowolnej kategorii.

Zakres kursu na kwalifikację wstępną przyśpieszoną obejmuje:

 • 140 godzin zajęć, w tym  130 godzin zajęć teoretycznych oraz  10 godzin zajęć praktycznych (8 godzin jazdy w ruchu miejskim oraz 2 godziny jazdy w warunkach specjalnych);
 • zagadnienia z części ogólnej oraz specjalistycznej, które są zgodne z obowiązującymi przepisami, ze szczególnym uwzględnieniem art. 39b1 ustawy o Transporcie drogowym.

Tematy zagadnień uwzględniające kształcenie zawodowe w zakresie:

 • racjonalnego kierowania pojazdem, z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa, w tym:
  • znajomość właściwości technicznych i zasad działania elementów bezpieczeństwa pojazdu;
  • umiejętność prawidłowego mocowania ładunków;
  • umiejętność zapewnienia bezpieczeństwa w związku z przewożonym towarem ;
  • umiejętność zapewnienia bezpieczeństwa pasażerom;
  • umiejętność optymalizacji zużycia paliwa.
 • umiejętności stosowania aktualnie obowiązujących przepisów związanych z transportem drogowym;
 • obsługi i logistyki (kształtowanie wizerunku firmy oraz znajomość rynku w przewozie drogowym i jego organizacji);
 • zagrożeń płynących z transportem drogowym ze szczególny uwzględnieniem bezpieczeństwa na drodze oraz ochrony środowiska.

Kurs na kwalifikację wstępną przyśpieszoną nie tylko w formie wykładów:

Specjalnie dla osób zapracowanych przy użyciu specjalistycznego oprogramowania organizujemy komputerowy kurs na kwalifikację wstępną przyśpieszoną. Jeśli masz problem z wolnym czasem, zorganizujemy Ci kurs w nowoczesnej formie e-learningowej w sali komputerowej znajdującej się w Naszym ośrodku szkolenia.

Egzamin państwowy po kursie na kwalifikację wstępną przyśpieszoną:

Ukończenie kursu w zakresie kwalifikacji wstępnej przyspieszonej pozwala na przystąpienie do egzaminu państwowego organizowanego przez ośrodek szkolenia. Komisję egzaminacyjną powołuje wojewoda odpowiedni ze względu na miejsce prowadzenia szkolenia.

Egzamin państwowy po kursie na kwalifikację wstępną  przyspieszoną ma formę testu i składa się z:

 • 20 pytań testowych dotyczących wiedzy ogólnej,
 • 10 pytań w zakresie części specjalistycznej, odpowiedniej do określonej kategorii prawa jazdy (wszystko zależy od tego, czy chcemy zdobyć uprawnienia na przewóz rzeczy, czy na przewóz osób).
 • Pytania testowe mają charakter zamknięty, są pytaniami jednokrotnego wyboru.
 • Żeby uzyskać pozytywny wynik na teście należy udzielić co najmniej 16 poprawnych odpowiedzi z części podstawowej oraz 5 poprawnych odpowiedzi w ramach części specjalistycznej. Ilości błędów z obu części nie można sumować.
 • W przypadku uzyskania pozytywnego wyniku na egzaminie, świadectwo kwalifikacji zawodowej wydawane jest w ciągu bezpośrednio po przeprowadzeniu testu kwalifikacyjnego.

Uzyskane uprawnienia po kursie na kwalifikację wstępną przyśpieszoną:

Po zdanym egzaminie  na kwalifikację wstępną przyśpieszoną, kursant  otrzymuje świadectwo kwalifikacji zawodowej, którego  kopię oraz kopie badań lekarskich i psychologicznych ma obowiązek dostarczyć do wydziału komunikacji odpowiedniego ze względu na miejsce zamieszkania, celem uzyskania wpisu 95, data ważności w rubryce 12 prawa jazdy. Wpis 95 potwierdza uzyskanie uprawnień do pracy na stanowisku kierowcy zawodowego w zakresie  zdanego egzaminu państwowego.

Materiały szkoleniowe

Kursanci uczestniczący w kursie na kwalifikację wstępna przyspieszoną w naszym ośrodku otrzymują następujące materiały edukacyjne:

 • „Kwalifikacja Wstępna C i D” Sebastian Paluch
 • „Uzupełnienie do Kwalifikacji Wstępnej” Sebastian Paluch
 • dostęp do testów w formie on-line lub na płytce  CD w formacie pdf.

Miejsce szkolenia oraz przeprowadzenia egzaminu państwowego Płock ul. 3 Maja 18 piętro 1, lok.24

Copyright: POLKURS 2011