POLKURS - STRONA GŁÓWNA

Kwalifikacja wst�pna dla prawa jazdy kat. D, D+E, D1, D1+E

Dlaczego należy pomy�le� o szkoleniu ?
Zgodnie z rozporzÄ�dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 lipca 2008r. kierowca, który po raz pierwszy otrzymaÅ� prawo jazdy kategorii D (autobus) po 10 wrzeÅ�nia 2008r., powinien ukoÅ�czyÄ� kurs kwalifikacji wstÄ�pnej.

Na czym polega kurs kwalifikacji wst�pnej ?
Kurs kwalifikacji wstÄ�pnej skÅ�ada siÄ� z zajÄ�Ä� teoretycznych oraz praktyki w Å�Ä�cznym wymiarze 280 godzin. ZajÄ�cia obejmujÄ� czÄ�Å�Ä� podstawowÄ�, czÄ�Å�Ä� specjalistycznÄ� dla kierowców autobusów oraz zajÄ�cia praktyczne w ruchu drogowym jak i w warunkach specjalnych. Po ukoÅ�czeniu kursu kierowca kierowany jest na egzamin teoretyczny. Pozytywny wynik egzaminu oznacza wydanie Å�wiadectwa kwalifikacji zawodowej. Å�wiadectwo kwalifikacji zawodowej ważne jest 5 lat.

ISTNIEJE MOŻLIWO�� SFINANSOWANIA SZKOLENIA PRZEZ URZ�D PRACY.

UCZESTNICY KURSU:

Do uzyskania kwalifikacji wstÄ�pnej może przystÄ�piÄ� osoba, która na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej: :

przebywa co najmniej 185 dni w roku ze wzgl�du na wi�zi osobiste lub zawodowe, albo

studiuje od co najmniej sze�ciu miesi�cy i przedstawi za�wiadczenie potwierdzaj�ce ten fakt,

Nieb�d�ca obywatelem pa�stwa cz�onkowskiego UE, maj�ca zamiar wykonywa� przewozy na rzecz podmiotu maj�cego siedzib� na terytorium RP.

PROGRAM KWALIFIKACJI WST�PNEJ DLA PRAWA JAZDY KAT. D

- modu� cz��ci podstawowej - 195 godz. zaj�� teoretycznych,
- modu� cz��ci specjalistycznej - 65 godz. zaj�� teoretycznych,
- modu� cz��ci specjalistycznej - 16 godz. zaj�� praktycznych w ruchu drogowym,
- modu� cz��ci specjalistycznej - 4 godz. zaj�� praktycznych z jazdy w warunkach specjalnych.

TEST KWALIFIKACYJNY - przeprowadza komisja egzaminacyjna skÅ�adajÄ�ca siÄ� z trzech czÅ�onków z których jeden peÅ�ni funkcjÄ� przewodniczÄ�cego. KomisjÄ� egzaminacyjnÄ� powoÅ�uje Wojewoda. Test kwalifikacyjny przeprowadza siÄ� w grupach 20-osobowych.

Test kwalifikacyjny obejmuje:

Test podstawowy - 20 pytaÅ� w zakresie tematów realizowanych dla czÄ�Å�ci podstawowej kursu kwalifikacyjnego w ramach kwalifikacji wstÄ�pnej dla prawa jazdy kat. D, D+E, D1 i D1+E (pozytywny wynik w przypadku udzielenia co najmniej 17 poprawnych odpowiedzi).
Test specjalistyczny - 10 pytaÅ� w zakresie tematów realizowanych dla czÄ�Å�ci specjalistycznej kursu kwalifikacyjnego w ramach kwalifikacji wstÄ�pnej dla prawa jazdy kat. D, D+E, D1 i D1+E (pozytywny wynik w przypadku udzielenia co najmniej 7 poprawnych odpowiedzi).
Czas trwania testu wynosi 30 min. Osobie szkolonej, która uzyskaÅ�a pozytywny wynik testu, w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia testu, Wojewoda wydaje Å�wiadectwo kwalifikacji zawodowej. Osoba, która uzyskaÅ�a negatywny wynik testu, może przystÄ�piÄ� do kolejnych testów kwalifikacyjnych organizowanych w tym samym oÅ�rodku.

Zapisz si� on-line

Copyright: POLKURS 2011