POLKURS - STRONA GŁÓWNA

Kwalifikacja wstępna dla prawa jazdy kat. D, D+E, D1, D1+E

Dlaczego należy pomyśleć o szkoleniu ?
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 lipca 2008r. kierowca, który po raz pierwszy otrzymał prawo jazdy kategorii D (autobus) po 10 września 2008r., powinien ukończyć kurs kwalifikacji wstępnej.

Na czym polega kurs kwalifikacji wstępnej ?
Kurs kwalifikacji wstępnej składa się z zajęć teoretycznych oraz praktyki w łącznym wymiarze 280 godzin. Zajęcia obejmują część podstawową, część specjalistyczną dla kierowców autobusów oraz zajęcia praktyczne w ruchu drogowym jak i w warunkach specjalnych. Po ukończeniu kursu kierowca kierowany jest na egzamin teoretyczny. Pozytywny wynik egzaminu oznacza wydanie świadectwa kwalifikacji zawodowej. Świadectwo kwalifikacji zawodowej ważne jest 5 lat.

ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ SFINANSOWANIA SZKOLENIA PRZEZ URZĄD PRACY.

UCZESTNICY KURSU:

Do uzyskania kwalifikacji wstępnej może przystąpić osoba, która na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej: :

przebywa co najmniej 185 dni w roku ze względu na więzi osobiste lub zawodowe, albo

studiuje od co najmniej sześciu miesięcy i przedstawi zaświadczenie potwierdzające ten fakt,

Niebędąca obywatelem państwa członkowskiego UE, mająca zamiar wykonywać przewozy na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terytorium RP.

PROGRAM KWALIFIKACJI WSTĘPNEJ DLA PRAWA JAZDY KAT. D

- moduł części podstawowej - 195 godz. zajęć teoretycznych,
- moduł części specjalistycznej - 65 godz. zajęć teoretycznych,
- moduł części specjalistycznej - 16 godz. zajęć praktycznych w ruchu drogowym,
- moduł części specjalistycznej - 4 godz. zajęć praktycznych z jazdy w warunkach specjalnych.

TEST KWALIFIKACYJNY - przeprowadza komisja egzaminacyjna składająca się z trzech członków z których jeden pełni funkcję przewodniczącego. Komisję egzaminacyjną powołuje Wojewoda. Test kwalifikacyjny przeprowadza się w grupach 20-osobowych.

Test kwalifikacyjny obejmuje:

Test podstawowy - 20 pytań w zakresie tematów realizowanych dla części podstawowej kursu kwalifikacyjnego w ramach kwalifikacji wstępnej dla prawa jazdy kat. D, D+E, D1 i D1+E (pozytywny wynik w przypadku udzielenia co najmniej 17 poprawnych odpowiedzi).
Test specjalistyczny - 10 pytań w zakresie tematów realizowanych dla części specjalistycznej kursu kwalifikacyjnego w ramach kwalifikacji wstępnej dla prawa jazdy kat. D, D+E, D1 i D1+E (pozytywny wynik w przypadku udzielenia co najmniej 7 poprawnych odpowiedzi).
Czas trwania testu wynosi 30 min. Osobie szkolonej, która uzyskała pozytywny wynik testu, w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia testu, Wojewoda wydaje świadectwo kwalifikacji zawodowej. Osoba, która uzyskała negatywny wynik testu, może przystąpić do kolejnych testów kwalifikacyjnych organizowanych w tym samym ośrodku.

Zapisz się on-line

Copyright: POLKURS 2011