POLKURS - STRONA GŁÓWNA

Szkolenia Okresowe C i D

Szkolenie okresowe to obowiÄzkowe , cykliczne (co 5 lat) szkolenie dla wszystkich kierowców kat. C i D(35 godz teorii).

Kierowca wykonujÄcy przewóz drogowy jest obowiÄzany odbyÄ pierwsze szkolenie okresowe i uzyskaÄ wymagany wpis do prawa jazdy w terminie do dnia:

 1. 10 wrzeÅnia 2009 r. - w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy kategorii D1 lub D do dnia 31 grudnia 1980 r.;
 2. 10 wrzeÅnia 2010 r. - w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy:
  1. kategorii C1 lub C do dnia 31 grudnia 1980 r.,
  2. kategorii D1 lub D w terminie od dnia 1 stycznia 1981 r. do dnia 31 grudnia 1990 r.;
 3. 10 wrzeÅnia 2011 r. - w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy:
  1. kategorii C1 lub C w terminie od dnia 1 stycznia 1981 r. do dnia 31 grudnia 1995 r.,
  2. kategorii D1 lub D w terminie od dnia 1 stycznia 1991 r. do dnia 31 grudnia 2000 r.;
 4. 10 wrzeÅnia 2012 r. - w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy:
  1. kategorii C1 lub C w terminie od dnia 1 stycznia 1996 r. do dnia 31 grudnia 2000 r.,
  2. kategorii D1 lub D w terminie od dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia 31 grudnia 2005 r.;
 5. 10 wrzeÅnia 2013 r. - w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy:
  1. kategorii C1 lub C w terminie od dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia 31 grudnia 2005 r.,
  2. kategorii D1 lub D w terminie od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 10 wrzeÅnia 2008 r.;
 6. 6) 10 wrzeÅnia 2014 r. - w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy kategorii C1 lub C w terminie od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 10 wrzeÅnia 2009 r.

Harmonogram szkoleÅ zawarty jest w Dz. U. z 2006 r. Nr 235, poz. 1701.

Zmiany te zostaÅy wprowadzone na podstawie dyrektywy 2003/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady.

Polskie regulacje prawne:

Ustawa z dnia 6 wrzeÅnia 2001r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007r. Nr 125 poz. 874 ze zm.);

Ustawa z dnia 17 listopada 2006r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym(Dz. U. z 2006 r. Nr 235, poz. 1701)

RozporzÄdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 lipca 2008 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujÄcych przewóz drogowy (Dz. U. z 2008r. Nr 124, poz 805).

Copyright: POLKURS 2011