POLKURS - STRONA GŁÓWNA

Centrum Edukacji POLKURS ma 20 LAT

WAKACYJNY KURS KAT. B  rozp. 16.07.2018 g.1000

KIEROWCA WÓZKA rozp. 9.07.2018, godz. 1730 


ZMIANY NA PRAWO JAZDY od 04 czerwca 2018

!!!!!!!!!!!  ZMIANY WSTRZYMANE  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Prawo jazdy 2018 r. – nowe obowiązki i obostrzenia dla młodych kierowców. 

Osoby, które odbiorą dokument prawa jazdy po 4 czerwca 2018 r. będą objęte nowelizacją przepisów.

Co się zmieni?
1. 2 lata ograniczeń w ‘okresie próbnym’
2. Obowiązkowy teoretyczny kurs doszkalający oraz obowiązkowe szkolenie praktyczne
3. Dodatkowe limity prędkości
4. Zakaz podejmowania pracy jako kierowca przez 8 miesięcy
5. Zielony listek przez 8 miesięcy
6. Możliwe przedłużenie okresu próbnego decyzją starosty
7. Dwuletni okres próbny będzie obowiązywał również piratów drogowych 


Łączny dodatkowy koszt dla przyszłego kierowcy około 300-450 zł

Okres próbny będzie dotyczyć wszystkich nowych kierowców, którzy po raz pierwszy uzyskają prawo jazdy kat. B

Nowe przepisy zaczną obowiązywać od 4 czerwca 2018 roku. 

Data zdania państwowego egzaminu na prawo jazdy nie jest datą wystawienia dokumentu, a w takiej sytuacji zaliczenie egzaminu w ostatnich dniach przed 04-06-2018 r. nie daje gwarancji, że kierowca uniknie okresu próbnego. Posiadanie wieloletniego prawa jazdy innych występujących kategorii, nie zwalnia kierowcy z obowiązku odbycia okresu próbnego.

 

Utrata uprawnienia do kierowania – kat. B 

Jeżeli dana osoba straciła uprawnienia do kierowania pojazdami kat. B i odzyska je po 4 czerwca 2018 r. również będzie obowiązana, stosowć się do ograniczeń i obowiązków okresu próbnego. W myśl nowych przepisów, kierowca który drugi raz zdobywa prawo jazdy kat. B podchodząc do kursu w Ośrodku Szkolenia Kierowców i zdając egzamin państwowy w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego, jest obowiązany stosować się do okresu próbnego. Dotyczy to dokładnie wszystkich kwestii, tak jak w przypadku nowych kierowców, tj.: poruszanie się z zielonym listkiem, ograniczenia prędkości, zakaz pracy w charakterze kierowcy, kurs doszkalający, przedłużenie okresu próbnego.


1. 2 lata ograniczeń

Okres próbny obejmie osoby, które po raz pierwszy uzyskajÄ� prawo jazdy kategorii B. Taka kategoria uprawnia przede wszystkim do kierowania pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie caÅ�kowitej nieprzekraczajÄ�cej 3,5 t (z wyjÄ�tkiem autobusu i motocykla), motorowerem i czterokoÅ�owcem lekkim. Okres próby bÄ�dzie trwaÅ� 2 lata. Czas jego obowiÄ�zywania bÄ�dzie liczyÅ� siÄ� od dnia, w którym kierowca odbierze dokument prawa jazdy.

Ustawa o kierujÄ�cych pojazdem - art. 91 ustÄ�p 1

2. Obowi�zkowy teoretyczny kurs doszkalaj�cy oraz obowi�zkowe szkolenie praktyczne

Kursy doszkalajÄ�ce w zakresie bezpieczeÅ�stwa ruchu drogowego bÄ�dÄ� prowadziÅ�y wojewódzkie oÅ�rodki szkolenia kierowców. PrzybiorÄ� one formÄ� 2 – godzinnych zajÄ�Ä� teoretycznych. ObejmÄ� one w szczególnoÅ�ci przedstawienie czynników majÄ�cych wpÅ�yw na bezpieczeÅ�stwo ruchu drogowego, problematyki wypadków drogowych, psychologicznych aspektów kierowania pojazdem i uczestnictwa w ruchu drogowym. Z kolei praktyczne szkolenia w zakresie zagrożeÅ� w ruchu drogowym bÄ�dÄ� prowadziÅ�y oÅ�rodki doskonalenia techniki jazdy. W czasie 1 godziny Ä�wiczeÅ� praktycznych kierowcy zostanÄ� ukazane niebezpieczeÅ�stwa wynikajÄ�ce z nadmiernej i niedostosowanej do warunków ruchu prÄ�dkoÅ�ci.
Zarówno udziaÅ� w kursie, jak i w szkoleniu bÄ�dzie odpÅ�atny. WysokoÅ�Ä� opÅ�aty za kurs wyniesie 100 zÅ�., zaÅ� za szkolenie 200 zÅ�. Oba trzeba bÄ�dzie zaliczyÄ� miÄ�dzy 4. a 8. miesiÄ�cem od dnia odebrania prawa jazdy.

Ustawa o kierujÄ�cych pojazdem - art. 91 ust. 2 pkt 1, 2; art. 93, 94, 95

3. Dodatkowe limity prÄ�dkoÅ�ci 

MÅ�odych kierowców przed upÅ�ywem 8 miesiÄ�ca okresu próbnego bÄ�dÄ� obowiÄ�zywaÅ�y bardziej rygorystyczne ograniczenia prÄ�dkoÅ�ci. Taki kierowca nie bÄ�dzie mógÅ� przekraczaÄ� prÄ�dkoÅ�ci 50 km/h na obszarze zabudowanym, 80 km/h poza obszarem zabudowanym oraz 100 km/h na autostradzie i drodze ekspresowej dwujezdniowej.

Ustawa o kierujÄ�cych pojazdem - art. 91 ust. 3 pkt 1

 

4. Zakaz podejmowania pracy jako kierowca przez 8 miesi�cy

W tym czasie nie bÄ�dzie mógÅ� on również podejmowaÄ� pracy zarobkowej w charakterze kierowcy pojazdu okreÅ�lonego w prawie jazdy kat. B i osobiÅ�cie wykonywaÄ� dziaÅ�alnoÅ�ci gospodarczej polegajÄ�cej na kierowaniu takim pojazdem. Osoby nabierajÄ�ce pierwszych doÅ�wiadczeÅ� za kóÅ�kiem nie bÄ�dÄ� mogÅ�y wiÄ�c od razu podjÄ�Ä� pracy w charakterze dostawcy pizzy czy kuriera.

Ustawa o kierujÄ�cych pojazdem - art. 91 ust. 3 pkt 3

5. Zielony listek

Samochód, którym bÄ�dzie siÄ� poruszaÅ� kierowca poddany okresowi próbnemu bÄ�dzie musiaÅ� zostaÄ� oznakowany z tyÅ�y i z przodu okrÄ�gÅ�Ä� nalepkÄ� barwy biaÅ�ej, na którym to biaÅ�ym tle znajdzie siÄ� zielony liÅ�Ä� klonowy. Taki symbol trzeba bÄ�dzie posiadaÄ� na samochodzie przez pierwszych 8 miesiÄ�cy i to niezależnie od tego, czy kierowca bÄ�dzie poruszaÅ� siÄ� swoim, czy też cudzym autem.

Ustawa o kierujÄ�cych pojazdem - art. 91 ust. 2 pkt 3

6. PrzedÅ�użenie okresu próbnego

Okres próbny bÄ�dzie można nie tylko kilkakrotnie powtarzaÄ� w trakcie caÅ�ej swojej kariery za kóÅ�kiem. W pewnych sytuacjach bÄ�dzie on również podlegaÅ� wydÅ�użeniu na podstawie decyzji starosty. BÄ�dzie to możliwe w razie, gdy w trakcie jego trwania kierowca popeÅ�ni dwa wykroczenia stwierdzone w tym okresie mandatem karnym, prawomocnym wyrokiem sÄ�du. W takiej sytuacji okres próbny ulegnie obowiÄ�zkowo przedÅ�użeniu o 2 lata.

Ustawa o kierujÄ�cych pojazdem - art. 92 caÅ�oÅ�Ä�

7. Nie tylko dla niedo�wiadczonych

Dwuletni okres próbny bÄ�dzie obowiÄ�zywaÅ� również piratów drogowych, którym cofniÄ�to uprawnienia do kierowania pojazdami w przypadku ponownego przekroczenia liczby 24 punktów otrzymanych za naruszenie przepisów ruchu drogowego w okresie 5 lat od dnia wydania skierowania na kurs reedukacyjny. Nie znane sÄ� jeszcze dokÅ�adne szczegóÅ�y, ale najprawdopodobniej kurs reedukacyjny ma trwaÄ� okoÅ�o 4 dni, a spekuluje siÄ� też, że bÄ�dzie on kosztowaÅ� ok. 500 zÅ�. JeÅ�li jednak w ciÄ�gu 5 lat od zakoÅ�czenia kursu kierowca znów przekroczy 24 punkty, bÄ�dzie musiaÅ� ponownie podejÅ�Ä� do egzaminu na prawo jazdy.

Nowe obostrzenia i obowiÄ�zki wchodzÄ�ce w życie z dniem 4 czerwca 2018 r. dostarczÄ� mÅ�odym kierowcom dodatkowych opÅ�at w wysokoÅ�ci aż 300 zÅ�. za obowiÄ�zkowy kurs teoretyczny doszkalajÄ�cy oraz obowiÄ�zkowe szkolenie praktyczne. Natomiast w przypadku osób, które przekroczyÅ�y dopuszczalny limit 24 punktów kurs reedukacyjny ma najprawdopodobniej kosztowaÄ� ok. 500 zÅ�.

 

 

 
   
   
   
   

 

GALERIA ZDJĘĆ

Copyright: POLKURS 2011